Mito­lo­gia” Jana Paran­dow­skie­go to utwór, któ­ry war­to znać. Wie­dzę na temat grec­kich mitów wyko­rzy­stasz zarów­no na teście histo­rycz­no­li­te­rac­kim, jak i w wypra­co­wa­niu oraz – przede wszyst­kim – na matu­rze ust­nej. Jakie mity z opra­co­wa­nia Jana Paran­dow­skie­go trze­ba sobie powtó­rzyć? Poni­żej znaj­dziesz peł­ną listę pytań jaw­nych na 2024 i 2025 oraz pyta­nia archi­wal­ne, któ­re pomo­gą Ci jesz­cze lepiej przy­go­to­wać się do egza­mi­nu ustnego! 

Matura ustna 2024 – pytania jawne dotyczące „Mitologii”:

 1. Dra­mat czło­wie­ka zma­ga­ją­ce­go się z prze­ciw­no­ścia­mi losu. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Mito­lo­gii Jana Paran­dow­skie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 2. Poświę­ce­nie się – ozna­ka siły czy sła­bo­ści? Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Mito­lo­gii Jana Paran­dow­skie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 3. Rola Fatum w świe­cie sta­ro­żyt­nym. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Mito­lo­gii Jana Paran­dow­skie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kon­tekst.  (pyta­nie skreślone)
 4. Labi­rynt jako meta­fo­ra ludz­kie­go losu. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Mito­lo­gii Jana Paran­dow­skie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kon­tekst.  (pyta­nie skreślone)
 5. Jakie wizje zaświa­tów moż­na odna­leźć w lite­ra­tu­rze? Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Mito­lo­gii Jana Paran­dow­skie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 6. Co skła­nia czło­wie­ka do podró­żo­wa­nia? Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Mito­lo­gii Jana Paran­dow­skie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 7. Pro­ble­ma­ty­ka winy i kary. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Mito­lo­gii Jana Paran­dow­skie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 8. Miłość sil­niej­sza niż śmierć. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Mito­lo­gii Jana Paran­dow­skie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – Mitologia

  12,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – pełen zestaw 40 lektur

  150,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań jawnych na maturę ustną 2025 – pełen zestaw 53 lektur

  150,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2025 – „Mitologia”

  6,00 VAT
  Dodaj do koszyka

pytania archiwalne

Matura 2023 – pytania dotyczące „Mitologii” Jana Parandowskiego:

 1. Jaki obraz ludz­kie­go losu kreu­je lite­ra­tu­ra? Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie mitu o Syzy­fie z Mito­lo­gii Jana Paran­dow­skie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 2. Motyw mat­czy­nej miło­ści. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie mitu o Deme­ter i Korze z Mito­lo­gii Jana Paran­dow­skie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 3. Rola Fatum w świe­cie sta­ro­żyt­nym. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie mitu o rodzie Lab­da­ki­dów z Mito­lo­gii Jana Paran­dow­skie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 4. Motyw labi­ryn­tu w lite­ra­tu­rze. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie mitu o Teze­uszu i Ariad­nie z Mito­lo­gii Jana Paran­dow­skie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 5. Jakie wizje zaświa­tów moż­na odna­leźć w lite­ra­tu­rze? Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Mito­lo­gii Jana Paran­dow­skie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 6. Mity jako meta­fo­ry ludz­kie­go losu i dzia­ła­nia. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Mito­lo­gii Jana Paran­dow­skie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 7. Dra­mat czło­wie­ka zma­ga­ją­ce­go się z prze­ciw­no­ścia­mi losu. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie mitu o Hera­kle­sie z Mito­lo­gii Jana Paran­dow­skie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 8. Pro­ble­ma­ty­ka winy i kary. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie wybra­ne­go mitu z Mito­lo­gii Jana Paran­dow­skie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 9. Jaki jest los dobro­czyń­ców ludz­ko­ści? Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Mito­lo­gii Jana Paran­dow­skie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.