Wstęp (wprowadzenie):

Dobro­czyń­cy ludz­ko­ści to posta­cie, któ­re zazwy­czaj muszą doko­nać aktu poświę­ce­nia. W lite­ra­tu­rze utar­ło się prze­ko­na­nie, że ich los musi być tra­gicz­ny – poświę­ce­nie ozna­cza bowiem zło­że­nie ofia­ry z sie­bie same­go. W ten spo­sób wyod­ręb­ni­ła się posta­wa prometejska.

Zbiór opra­co­wań zagad­nień z puli pytań jaw­nych na matu­rę ust­ną 2023 z języ­ka pol­skie­go pozwo­li Ci jesz­cze lepiej przy­go­to­wać się do egza­mi­nu! W ebo­oku oma­wiam wszyst­kich 9 zagad­nień z Mito­lo­gii oraz poda­ję kon­tek­sty z innych lek­tur obo­wiąz­ko­wych. Znaj­dziesz tu mię­dzy inny­mi omó­wie­nie tema­tu „Jaki jest los dobro­czyń­ców ludz­ko­ści?” na pod­sta­wie Mito­lo­gii Jana Parandowskiego.