Wstęp (wprowadzenie):

Mito­lo­gia grec­ka wywar­ła olbrzy­mi wpływ na cywi­li­za­cję euro­pej­ską. Opo­wie­ści prze­ka­zy­wa­ne ust­nie z poko­le­nia na poko­le­nie mia­ły cha­rak­ter dydak­tycz­ny – obja­śnia­ły zawi­ło­ści świa­ta i przed­sta­wia­ły pra­wi­dło­we posta­wy czło­wie­ka wobec roz­ma­itych sytu­acji. Dzia­ła­nia te były reali­zo­wa­ne pod posta­cią meta­for. To wła­śnie dzię­ki nim mito­lo­gia obra­zo­wo opo­wia­da­ła o świe­cie i odpo­wia­da­ła na egzy­sten­cjal­ne pro­ble­my sto­ją­ce przed ludźmi. 

Zbiór opra­co­wań zagad­nień z puli pytań jaw­nych na matu­rę ust­ną 2023 z języ­ka pol­skie­go pozwo­li Ci jesz­cze lepiej przy­go­to­wać się do egza­mi­nu! W ebo­oku oma­wiam wszyst­kich 9 zagad­nień z Mito­lo­gii oraz poda­ję kon­tek­sty z innych lek­tur obo­wiąz­ko­wych. Znaj­dziesz tu mię­dzy inny­mi omó­wie­nie tema­tu „Mity jako meta­fo­ry ludz­kie­go losu i dzia­ła­nia” na pod­sta­wie Mito­lo­gii Jana Parandowskiego.