12,00 VAT

Opra­co­wa­nie wszyst­kich pytań doty­czą­cych Mito­lo­gii Jana Paran­dow­skie­go z puli pytań jaw­nych na matu­rze ust­nej 2024. Znaj­dziesz tu zarów­no 6 pytań obo­wią­zu­ją­cych na egza­min ust­ny, jak i pyta­nia skre­ślo­ne z listy na 2024. E‑book liczy 23 stro­ny i zawie­ra szcze­gó­ło­we kon­spek­ty odpo­wie­dzi na wszyst­kie zagad­nie­nia. Po zaku­pie dosta­niesz link do pobra­nia pli­ku PDF.

Opis

Przy­go­to­wa­ny prze­ze mnie zbiór opra­co­wań 8 pytań z puli pytań jaw­nej na matu­rę ust­ną 2024 z Mito­lo­gii Jana Paran­dow­skie­go zawie­ra kon­spek­ty wypo­wie­dzi zgod­ne ze stan­dar­da­mi oce­nia­nia na nowej matu­rze. Znaj­dziesz tu zarów­no 6 pytań obo­wią­zu­ją­cych na egza­min ust­ny, jak i pyta­nia skre­ślo­ne z listy na 2024. Jeże­li nie wiesz, jak zabrać się za poszcze­gól­ne pyta­nia, zapo­znaj się z moją pro­po­zy­cją odpo­wie­dzi. Zadba­łam o to, aby każ­dy kon­spekt miał odpo­wied­nią strukturę:

 • wstęp
 • roz­wi­nię­cie na pod­sta­wie Mito­lo­gii Jana Parandowskiego
 • kon­tekst literacki
 • zakoń­cze­nie (pod­su­mo­wa­nie rozważań)

Nauka do matu­ry ust­nej 2024 z języ­ka pol­skie­go powin­na być mądra, dla­te­go dzię­ki moje­mu opra­co­wa­niu dosta­jesz dwa w jed­nym – zagad­nie­nia są wzbo­ga­co­ne o kon­tek­sty pocho­dzą­ce z lek­tur obo­wiąz­ko­wych. W ten spo­sób pod­czas nauki jed­no­cze­śnie powta­rzasz wie­dzę z pozo­sta­łych utwo­rów, któ­re obo­wią­zu­ją na egzaminie.

Część kon­spek­tów odpo­wie­dzi jest dostęp­na za dar­mo na mojej stro­nie w zakład­ce poświę­co­nej Mito­lo­gii Jana Paran­dow­skie­go. Plik PDF liczy 23 strony.

Zagadnienia opracowane w e‑booku:

 1. Dra­mat czło­wie­ka zma­ga­ją­ce­go się z prze­ciw­no­ścia­mi losu.
 2. Poświę­ce­nie się – ozna­ka siły czy słabości?
 3. Rola Fatum w świe­cie sta­ro­żyt­nym. (pyta­nie skre­ślo­ne z listy na 2024)
 4. Labi­rynt jako meta­fo­ra ludz­kie­go losu. (pyta­nie skre­ślo­ne z listy na 2024)
 5. Jakie wizje zaświa­tów moż­na odna­leźć w literaturze?
 6. Co skła­nia czło­wie­ka do podróżowania?
 7. Pro­ble­ma­ty­ka winy i kary.
 8. Miłość sil­niej­sza niż śmierć.

Po zaku­pie otrzy­masz dostęp do pli­ku w for­ma­cie PDF.

Nie zachę­cam do ucze­nia się opra­co­wań na pamięć – chcę jedy­nie słu­żyć pomo­cą w sytu­acji, gdy nie wiesz, jak zabrać się za opra­co­wa­nie poszcze­gól­nych tema­tów. Moje omó­wie­nia mogą być dro­go­wska­zem pod­czas opra­co­wy­wa­nia wła­snych sche­ma­tów wypowiedzi.

Może spodoba się również…

 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – pełen zestaw 40 lektur

  150,00 VAT
  Dodaj do koszyka