Wstęp (wprowadzenie):

Jed­ną z postaw pro­pa­go­wa­nych przez lite­ra­tu­rę jest poświę­ce­nie się w imię wyż­szych war­to­ści. Auto­rzy z wie­lu epok lite­rac­kich pró­bu­ją poprzez pozy­tyw­ne przy­kła­dy wyka­zać, że świa­do­ma rezy­gna­cja z wła­sne­go dobra na rzecz waż­niej­szych spraw jest zacho­wa­niem god­nym naśla­do­wa­nia, a goto­wość do poświę­ce­nia wła­sne­go życia może być ozna­ką naj­więk­sze­go oddania.

Rozwinięcie („Mitologia”):

Słow­nik Języ­ka Pol­skie­go defi­niu­je poświę­ce­nie jako „czyn ofiar­ny, pełen boha­ter­stwa i samo­za­par­cia”. Aby zło­żyć w ofie­rze waż­ną dla sie­bie war­tość, nale­ży wyka­zać się har­tem ducha – w takiej sytu­acji czło­wiek musi mieć bowiem świa­do­mość tego, że przyj­dzie mu się zmie­rzyć z trud­ny­mi kon­se­kwen­cja­mi swo­je­go czy­nu. Motyw poświę­ce­nia w imię wyż­szych war­to­ści poja­wiał się już w antycz­nych tek­stach. Aktu poświę­ce­nia doko­nał mię­dzy inny­mi Pro­me­te­usz, któ­re­mu przy­pi­su­je się ule­pie­nie czło­wie­ka z gli­ny i łez. Grec­ki tytan wykradł z Olim­pu ogień i dał go czło­wie­ko­wi, cho­ciaż wie­dział, że jego dzia­ła­nie nie spodo­ba się Zeu­so­wi – ogień spra­wił, że ludz­kość mogła się obro­nić i zapa­no­wać nad natu­rą. Ponad­to Zeus oba­wiał się wszyst­kie­go, co jest wytwo­rem czło­wie­ka, dla­te­go przy­go­to­wał zemstę: stwo­rzył Pan­do­rę – pięk­ną kobie­tę – i dał jej posag w posta­ci szczel­nie zamknię­tej becz­ki. Wsku­tek nie­roz­trop­no­ści bra­ta Pro­me­te­usza – Epi­me­te­usza – becz­ka zosta­ła otwar­ta, a na ludz­kość spa­dły smut­ki, tro­ski i cho­ro­by. Grec­ki tytan posta­no­wił zemścić się na Zeu­sie (cho­ciaż wie­dział, że może to ozna­czać dla nie­go strasz­li­wą karę). Wyko­rzy­stał do tego nara­dę bogów, w trak­cie któ­rej zasta­na­wia­no się, co powin­no być skła­da­ne im w ofie­rze. Jak pisze Jan Paran­dow­ski w Mito­lo­gii, „osob­no zło­żył mięso...

Zbiór opra­co­wań zagad­nień z puli pytań jaw­nych na matu­rę ust­ną 2025 z języ­ka pol­skie­go pozwo­li Ci jesz­cze lepiej przy­go­to­wać się do egza­mi­nu! W ebo­oku oma­wiam wszyst­kie zagad­nie­nia z Mito­lo­gii (cz. I Gre­cja) oraz poda­ję kon­tek­sty z innych lek­tur obo­wiąz­ko­wych. Znaj­dziesz tu mię­dzy inny­mi omó­wie­nie tema­tu „Poświę­ce­nie się w imię wyż­szych war­to­ści” na pod­sta­wie Mito­lo­gii Jana Parandowskiego.

  • Opracowanie pytań jawnych na maturę ustną 2025 – pełen zestaw 53 lektur

    150,00 VAT
    Dodaj do koszyka
  • Opracowanie pytań na maturę ustną 2025 – „Mitologia”

    6,00 VAT
    Dodaj do koszyka

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale: