Wstęp (wprowadzenie):

Miłość jest jed­nym z uni­wer­sal­nych moty­wów poja­wia­ją­cych się w świa­to­wej lite­ra­tu­rze. Jako jed­na z pod­sta­wo­wych potrzeb czło­wie­ka od zawsze jest tema­tem roz­wa­żań arty­stów pra­gną­cych oswo­ić czy­tel­ni­ków z róż­ny­mi moż­li­wy­mi sce­na­riu­sza­mi. Miłość może być bowiem nie­szczę­śli­wa, gdy dwo­je zako­cha­nych ludzi może być ze sobą ze wzglę­du na czyn­ni­ki zewnętrz­ne lub wte­dy, gdy dru­ga stro­na nie odwza­jem­nia uczu­cia. Nale­ży jed­nak zauwa­żyć, że topos nie­szczę­śli­wej miło­ści ma rów­nież dru­gie zna­cze­nie: świad­czy on o potę­dze miło­ści, w imię któ­rej ludzie są goto­wi zro­bić wszystko. 

Rozwinięcie („Romeo i Julia”):

Motyw nie­szczę­śli­wej miło­ści w świa­to­wej lite­ra­tu­rze repre­zen­to­wa­ny jest przede wszyst­kim przez sztu­kę Wil­lia­ma Szek­spi­ra pt. „Romeo i Julia”. Wyda­ny pod koniec XVI wie­ku dra­mat przed­sta­wia zaka­za­ną miłość dwoj­ga mło­dych ludzi, któ­rzy nie mogli być razem, ponie­waż nale­że­li do zwa­śnio­nych rodów.

Wie­lo­let­ni kon­flikt Mon­te­kich (rodzi­na Romea) i Kapu­le­tich (krew­ni Julii) spra­wił, że mło­dzi byli zakład­ni­ka­mi swo­ich rodzin. Świad­czą o tym reak­cje zako­cha­nych na infor­ma­cję, że zapa­ła­li uczu­ciem do swo­ich prze­ciw­ni­ków. Romeo wypo­wie­dział sło­wa: „A więc Kapu­let! O dolo zbyt sro­ga! / Życie me jest więc w ręku mego wro­ga”, nato­miast Julia powie­dzia­ła: „Dziw­ny miło­ści traf się na mnie iści, / że muszę kochać przed­miot nie­na­wi­ści”. Mło­dzi byli zatem świa­do­mi pro­ble­mów, jakie mogą ich cze­kać – mimo to pra­gnę­li wła­sne­go szczę­ścia, dla­te­go już dzień po spo­tka­niu pod bal­ko­nem Julii wzięli...

Zbiór opra­co­wań zagad­nień z puli pytań jaw­nych na matu­rę ust­ną 2025 z języ­ka pol­skie­go pozwo­li Ci jesz­cze lepiej przy­go­to­wać się do egza­mi­nu! W ebo­oku oma­wiam wszyst­kie zagad­nie­nia z „Romea i Julii” oraz poda­ję kon­tek­sty z innych lek­tur obo­wiąz­ko­wych. Znaj­dziesz tu mię­dzy inny­mi omó­wie­nie tema­tu „Motyw nie­szczę­śli­wej miło­ści” na pod­sta­wie „Romea i Julii” Wil­lia­ma Szekspira.

  • Opracowanie pytań jawnych na maturę ustną 2025 – pełen zestaw 53 lektur

    150,00 VAT
    Dodaj do koszyka
  • Opracowanie pytań na maturę ustną 2025 – „Romeo i Julia”

    2,00 VAT
    Dodaj do koszyka

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale: