Biblia to jed­na z naj­waż­niej­szych lek­tur obo­wiąz­ko­wych, któ­ra może Ci się przy­dać na matu­rze z języ­ka pol­skie­go. Wie­dzę wyko­rzy­stasz zarów­no w teście histo­rycz­no­li­te­rac­kim, jak i w wypra­co­wa­niu (np. jako kon­tekst lite­rac­ki lub biblij­ny) czy na matu­rze ust­nej. Do egza­mi­nu trze­ba opa­no­wać treść Księ­gi Rodza­ju, Księ­gi Hio­ba, Księ­gi Kohe­le­ta, Księ­gi Psal­mów, Pie­śni nad Pie­śnia­mi oraz Apo­ka­lip­sy św. Jana. Przy­go­to­wa­łam ebo­ok, któ­ry uła­twi Ci przy­go­to­wa­nia do ust­nej. A jakie zagad­nie­nia będą obo­wią­zy­wać w 2024 i 2025? Wszyst­kie tema­ty i pyta­nia jaw­ne znaj­dziesz poniżej.

Matura ustna 2024 – pytania dotyczące Biblii:

 1. Czło­wiek w obli­czu cier­pie­nia. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie zna­nych Ci frag­men­tów Księ­gi Hio­ba. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 2. Posta­wa czło­wie­ka wobec Boga. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie zna­nych Ci frag­men­tów Księ­gi Hio­ba. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kon­tekst.  (pyta­nie skreślone)
 3. Jakich odpo­wie­dzi na pyta­nie o sens życia udzie­la lite­ra­tu­ra? Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie zna­nych Ci frag­men­tów Księ­gi Hio­ba. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kon­tekst.  (pyta­nie skreślone)
 4. Czło­wiek wobec nie­sta­ło­ści świa­ta. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie zna­nych Ci frag­men­tów Księ­gi Kohe­le­ta. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 5. Reflek­sje na temat sen­su życia. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie zna­nych Ci frag­men­tów Księ­gi Kohe­le­ta. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kon­tekst.  (pyta­nie skreślone)
 6. Obraz miło­ści w lite­ra­tu­rze. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie zna­nych Ci frag­men­tów Pie­śni nad Pie­śnia­mi. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 7. Czło­wiek w rela­cji z Bogiem. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie zna­nych Ci frag­men­tów Księ­gi Psal­mów. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kon­tekst.  (pyta­nie skreślone)
 8. Lite­rac­ki obraz koń­ca świa­ta. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie zna­nych Ci frag­men­tów Apo­ka­lip­sy św. Jana. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 9. Dobro i zło – ich pocho­dze­nie i miej­sce w świe­cie. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie zna­nych Ci frag­men­tów Księ­gi Rodza­ju. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – Biblia

  10,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – pełen zestaw 40 lektur

  150,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań jawnych na maturę ustną 2025 – pełen zestaw 53 lektur

  150,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2025 – Biblia

  6,00 VAT
  Dodaj do koszyka

Pytania archiwalne

Matura 2023 – pytania dotyczące Biblii:

 1. Czło­wiek w rela­cji z Bogiem. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie zna­nych Ci frag­men­tów Księ­gi Rodza­ju. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 2. Jak czło­wiek może się zacho­wać w obli­czu cier­pie­nia? Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie zna­nych Ci frag­men­tów Księ­gi Hio­ba. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 3. Posta­wa czło­wie­ka wobec Boga. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie zna­nych Ci frag­men­tów Księ­gi Hio­ba. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 4. Jakich odpo­wie­dzi na pyta­nie o sens życia udzie­la lite­ra­tu­ra? Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie zna­nych Ci frag­men­tów Księ­gi Hio­ba. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 5. Motyw mar­no­ści świa­ta. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie zna­nych Ci frag­men­tów Księ­gi Kohe­le­ta. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 6. Reflek­sje na temat sen­su życia. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie zna­nych Ci frag­men­tów Księ­gi Kohe­le­ta. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 7. Obraz miło­ści w lite­ra­tu­rze. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie zna­nych Ci frag­men­tów Pie­śni nad Pie­śnia­mi. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 8. Czło­wiek w rela­cji z Bogiem. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie zna­nych Ci frag­men­tów Księ­gi Psal­mów. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 9. Lite­rac­ki obraz koń­ca świa­ta. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie zna­nych Ci frag­men­tów Apo­ka­lip­sy św. Jana. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 10. Apo­ka­lip­tycz­na wizja Sądu Osta­tecz­ne­go jako motyw lite­rac­ki. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie zna­nych Ci frag­men­tów Apo­ka­lip­sy św. Jana. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 11. Dobro i zło – ich pocho­dze­nie i miej­sce w świe­cie. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie zna­nych Ci frag­men­tów Biblii. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.