Wstęp (wprowadzenie):

Zarów­no mity, jak i inne księ­gi, któ­re mia­ły za zada­nie obja­śniać ludziom świat, odno­si­ły się do tema­tu winy, za któ­rą nale­ży się odpo­wied­nia kara. Celem takie­go dzia­ła­nia było poka­zy­wa­nie, że czło­wiek powi­nien zacho­wy­wać się w odpo­wied­ni spo­sób (zgod­ny z przy­ję­ty­mi nor­ma­mi, np. z pra­wem boskim). Nawet jeśli uda mu się unik­nąć odpo­wie­dzial­no­ści za życia, zosta­nie osą­dzo­ny w Hadesie.

Zbiór opra­co­wań zagad­nień z puli pytań jaw­nych na matu­rę ust­ną 2024 z języ­ka pol­skie­go pozwo­li Ci jesz­cze lepiej przy­go­to­wać się do egza­mi­nu! W ebo­oku oma­wiam wszyst­kich 8 zagad­nień z Mito­lo­gii oraz poda­ję kon­tek­sty z innych lek­tur obo­wiąz­ko­wych. Znaj­dziesz tu mię­dzy inny­mi omó­wie­nie tema­tu „Pro­ble­ma­ty­ka winy i kary” na pod­sta­wie Mito­lo­gii Jana Parandowskiego.