Wstęp (wprowadzenie):

Mito­lo­gia” udzie­la odpo­wie­dzi na pyta­nia egzy­sten­cjal­ne. W wie­lu mitach zna­leźć moż­na meta­fo­ry odno­szą­ce się do ludz­kie­go losu – to wła­śnie dzię­ki nim ludzie mogli dowie­dzieć się wię­cej na temat sen­su życia.

Rozwinięcie (mit o Syzyfie):

Mit o Syzy­fie uka­zu­je dwa obra­zy ludz­kie­go losu. Pierw­szym z nich jest nauka, że czło­wiek nie może unik­nąć śmier­ci, nawet jeśli wyka­że się spry­tem. Syzyf – prze­bie­gły i inte­li­gent­ny – zało­żył bowiem mia­sto por­to­we w takim miej­scu, aby zbie­rać dani­ny od wszyst­kich prze­pły­wa­ją­cych stat­ków – dzię­ki temu kró­le­stwo boga­ci­ło się w nie­wy­obra­żal­nym tem­pie, a ludzie żyli w dobro­by­cie. Wład­ca miał jed­nak jed­ną wiel­ką wadę...

Zbiór opra­co­wań zagad­nień z puli pytań jaw­nych na matu­rę ust­ną 2023 z języ­ka pol­skie­go pozwo­li Ci jesz­cze lepiej przy­go­to­wać się do egza­mi­nu! W ebo­oku oma­wiam wszyst­kich 9 zagad­nień z Mito­lo­gii oraz poda­ję kon­tek­sty z innych lek­tur obo­wiąz­ko­wych. Znaj­dziesz tu mię­dzy inny­mi omó­wie­nie tema­tu „Jaki obraz ludz­kie­go losu kreu­je lite­ra­tu­ra?” na pod­sta­wie mitu o Syzy­fie z Mito­lo­gii Jana Parandowskiego.