LITERATURA 

Mak­bet” Wil­liam Szek­spir – Mak­bet na wieść o śmier­ci żony mówi: “Życie jest tyl­ko prze­chod­nim pół­cie­niem, Nędz­nym akto­rem, któ­ry swą rolę Przez parę godzin wygraw­szy na sce­nie, W nicość prze­pa­da powie­ścią idio­ty, Gło­śną, wrza­skli­wą, a nic nieznaczącą”.

Król Edyp” Sofo­kles – jeste­śmy mario­net­ka­mi w rękach bogów, losu; nie mamy wpły­wu na swo­ją rolę

Lal­ka” Bole­sław Prus – Prus – każ­dy gra kogoś, kim nie jest – nosi maskę – np. Wokul­ski ary­sto­kra­tę, Szlang­baum – Szlan­gow­skie­go; Łęc­ka – damę z dużym mająt­kiem; Szlang­baum – kup­ca kamie­ni­cy; Węgie­łek – dobro­dusz­ne­go i wyba­cza­ją­ce­go męża; Star­ski – nie­po­zor­ne­go aman­ta, tro­chę nie­świa­do­me­go swo­jej atrak­cyj­no­ści (a prze­cież zgwał­cił Marian­nę i przez nie­go zosta­ła pro­sty­tut­ką); wszy­scy są „Lal­ka” Bole­sław Prus w rękach norm i grup spo­łecz­nych; pozna­ją się w teatrze; uczu­cia są pozo­ro­wa­ne; Rzec­ki nakrę­ca mario­net­ki i porów­nu­je je do ludzi: “Wszyst­ko mario­net­ki!... Zda­je im się, że robią, co chcą, a robią tyl­ko, co im każe sprę­ży­na, taka śle­pa jak one”. 

O żywo­cie ludz­kim” Jan Kocha­now­ski – frasz­ka o tym, że jeste­śmy jedy­nie lal­ka­mi, kukieł­ka­mi, “Naśmiaw­szy się nam i naszym porząd­kom, Wemkną nas w mie­szek, jako czy­nią łąt­kom” – czy­li jak skoń­czy­my naszą rolę, to wsa­dzą nas w worek jak się robi lalkom

Fer­dy­dur­ke” Witold Gom­bro­wicz – wszy­scy mają gęby i maski

Ham­let” Wil­liam Szek­spir – teatr w teatrze, uda­ją, by dojść do prawdy

Mistrz i Mał­go­rza­ta” Micha­ił Buł­ha­kow – teatr Vari­étés z poka­zem czar­nej magii, któ­ry odsła­nia ludz­kie maski, wszy­scy są pozo­ran­ta­mi, uda­ją zain­te­re­so­wa­nych sztu­ką, ale tak napraw­dę chcą dostać dużo i za darmo

    FILM 

Rosen­crantz i Guil­den­stern nie żyją” reż. Tom Stop­pard – film o the­atrum mun­di w Ham­le­cie; roz­ło­że­nie gry na czę­ści pierw­sze; uka­za­nie moty­wa­cji i magii teatru

    MUZYKA

INNE SZTUKI: TEATR, MALARSTWO, RZEŹBA 

Jeżeli chcesz mnie wesprzeć w popularyzacji wiedzy o języku i literaturze polskiej — możesz zostać moim patronem/moją patronką: https://patronite.pl/babaodpolskiego/ - grosik daj babie, sakiewką potrząśnij. ;)