Jak co roku, 4 maja 2022 r. tuż po pierw­szym egza­mi­nie matu­ral­nym roz­wią­żę na żywo arkusz CKE z języ­ka pol­skie­go na pozio­mie podstawowym.
Co praw­da nie zmniej­szę Two­je­go stre­su przed matu­rą, ale posta­ram się uspo­ko­ić Cię tuż po niej!
Pod­czas wyda­rze­nia omó­wi­my po kolei wszyst­kie zada­nia i tema­ty wypra­co­wań, a tak­że odpo­wiem na wszyst­kie Wasze pyta­nia. Z doświad­cze­nia wiem, że odpo­wie­dzi udo­stęp­nia­ne w inter­ne­cie czę­sto zawie­ra­ją błę­dy – dla­te­go jeśli chcesz wie­dzieć, czy zdasz, klik­nij “Wezmę udział” i w dniu matu­ry o 17:00 włącz transmisję!
Daj znać tego­rocz­nym oso­bom matu­ral­nym!
Howk!