Zapa­mię­taj­cie pisow­nię tych tytułów:

Kamie­nie na sza­niec” → małe „s”
Quo vadis” → małe „v”
Pan Tade­usz” → wiel­kie „T”

Każ­da inna pisow­nia to błąd orto­gra­ficz­ny. Jeże­li będzie­cie mieć wąt­pli­wo­ści, pamię­taj­cie, że zawsze w arku­szu macie poda­ny spis lek­tur z pra­wi­dło­wą pisow­nią tytułu.

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Chcesz zapisać się na korepetycje?