Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:


Pamięt­nik to for­ma lite­rac­ka, któ­ra doku­men­tu­je zda­rze­nia, w któ­rych autor brał udział lub był ich bez­po­śred­nim świad­kiem. W odróż­nie­niu od dzien­ni­ka, pamięt­nik przed­sta­wia wyda­rze­nia z pew­nym opóź­nie­niem cza­so­wym, co pro­wa­dzi do dwu­wy­mia­ro­wo­ści nar­ra­cji: autor pamięt­ni­ka może nie tyl­ko rela­cjo­no­wać, jak wyda­rze­nia się odby­wa­ły, ale rów­nież wyra­żać swo­je oso­bi­ste poglą­dy na ich temat w momen­cie pisania.


Dia­riusz to rodzaj dzien­ni­ka, w któ­rym na bie­żą­co zapi­su­je się wyda­rze­nia z życia pry­wat­ne­go (dia­riu­sze domo­we) lub publicz­ne­go (dia­riu­sze sej­mo­we, z wypraw wojen­nych itp.). Jest to codzien­ne noto­wa­nie doty­czą­ce pry­wat­nych i publicz­nych wyda­rzeń, któ­re są gro­ma­dzo­ne w for­mie książki.

Rap­tu­larz to księ­ga gospo­dar­ska, w któ­rej notu­je się wyda­rze­nia rodzin­ne, domo­we i publicz­ne, uro­czy­sto­ści towa­rzy­skie, plot­ki, dow­ci­py, aneg­do­ty, wydat­ki, ceny towa­rów itp.

Syl­wa (z łac. silva rerum – las rze­czy) to księ­ga domo­wa, pro­wa­dzo­na z poko­le­nia na poko­le­nie, zawie­ra­ją­ca róż­no­rod­ne infor­ma­cje. Zwy­kle zapi­su­je się w niej infor­ma­cje o naro­dzi­nach, ślu­bach i zgo­nach, wyda­rze­nia poli­tycz­ne, ora­cje sej­mo­we i sej­mi­ko­we, prze­pi­sy kuli­nar­ne, recep­tu­ry lekar­skie, utwo­ry lite­rac­kie i tek­sty publi­cy­stycz­ne, a tak­że wkle­ja doku­men­ty i listy.

Annał to daw­ne rocz­ni­ki lub kro­ni­ki, naj­wcze­śniej­sza for­ma piśmien­nic­twa histo­rio­gra­ficz­ne­go pod posta­cią mniej lub bar­dziej roz­bu­do­wa­nych zapi­sków reje­stru­ją­cych w porząd­ku chro­no­lo­gicz­nym naj­waż­niej­sze dla danej spo­łecz­no­ści czy kra­ju wydarzenia.

Produkt ze sklepu - Baba od polskiego opracowanie i streszczenie Jan Chryzostom Pasek - Pamiętniki
Pro­dukt ze skle­pu – Baba od pol­skie­go opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie Jan Chry­zo­stom Pasek – Pamiętniki

Peł­ne opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie “Pamięt­ni­ków” Jana Chry­zo­sto­ma Paska  (czas akcji, język, moty­wy, kon­tek­sty, sym­bo­le, ale­go­rie) znaj­dziesz w moim skle­pie jedy­nie za 5 zł! To az 27 stron!

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Chcesz zapisać się na korepetycje?