Tag: barok

Jan Chryzostom Pasek – Pamiętniki – streszczenie i opracowanie

Peł­ne omó­wie­nie, opra­co­wa­nie i streszczenie.

Wiecie, że Pasek spotkał chłopca wychowanego przez niedźwiedzie? Eksperyment naukowy/pedagogiczny w czasach baroku.

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać  na swo­im ulu­bio­nym kana­le: W 1662 roku Pasek spo­tkał chłop­ca wycho­wa­ne­go przez niedź­wie­dzie. Kró­lo­wa Ludwi­ka Maria Gon­za­ga dowie­dzia­ła się o chłop­cu, któ­ry został wycho­wa­ny przez niedź­wie­dzi­cę na Litwie. Posta­no­wi­ła spro­wa­dzić go do sto­li­cy i oddać...

Przedstaw ukryte powody najazdu Jerzego Rakoczego na Polskę. Wyjaśnij, do czego pretekstem była wyprawa po czosnek.

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać  na swo­im ulu­bio­nym kana­le: Pod­czas kon­flik­tu z Węgra­mi, Filip Pie­kar­ski i Pasek wstą­pi­li do sze­re­gów nowych żoł­nie­rzy. Rako­czy, lider Węgier, pod­jął decy­zję o roz­po­czę­ciu woj­ny z Pol­ską, inspi­ro­wa­ny pol­skim czosn­kiem, któ­ry miał...

pamiętnik, diariusz, raptularz, annał, sylwa- czym się różnią te gatunki?

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać  na swo­im ulu­bio­nym kana­le: Pamięt­nik to for­ma lite­rac­ka, któ­ra doku­men­tu­je zda­rze­nia, w któ­rych autor brał udział lub był ich bez­po­śred­nim świad­kiem. W odróż­nie­niu od dzien­ni­ka, pamięt­nik przed­sta­wia wyda­rze­nia z pew­nym opóź­nie­niem czasowym,...

Sztuka na maturze z polskiego: Co łączy stróża w Boże Ciało z barokiem? Przesada! Manieryzm

Seria powsta­ła z myślą o tych, któ­rzy mają pro­blem (np. wyni­ka­ją­cy z neu­ro­aty­po­wo­ści) z czy­ta­niem dzieł sztu­ki. Sko­rzy­sta­ją z niej tak­że pasjo­nu­ją­cy się histo­rią sztu­ki, bo poka­zu­ję, jak mogą wyko­rzy­stać swo­je zami­ło­wa­nie na matu­rze z języ­ka polskiego. 

Sztuka na maturze z polskiego: Czy martwa natura jest martwa? vanitas i figury egzystencji

Seria powsta­ła z myślą o tych, któ­rzy mają pro­blem (np. wyni­ka­ją­cy z neu­ro­aty­po­wo­ści) z czy­ta­niem dzieł sztu­ki. Sko­rzy­sta­ją z niej tak­że pasjo­nu­ją­cy się histo­rią sztu­ki, bo poka­zu­ję, jak mogą wyko­rzy­stać swo­je zami­ło­wa­nie na matu­rze z języ­ka polskiego. 

Czy wiesz, że wśród rzeczy, które musisz wiedzieć do matury jest to, że Jan Chryzostom Pasek z “Pamiętników” miał wydrę?

Niech moje doświad­cze­nie pisa­nia odwo­łań od wyni­ków egza­mi­nów pomo­że kolej­nym rocznikom. 

Memento mori to nie to samo, co dance macabre i to naprawdę jest cytat motywacyjny #1670

To myli się na egza­mi­nach – seria powsta­je dzię­ki Wam – tre­ści te znaj­dzie­cie też na Tik­To­ku, IGFB @babaodpolskiego.

Szekspir – powtórzenie wiadomości

Co powtó­rzyć z twór­czo­ści Szek­spi­ra? – zestaw pojęć do matu­ry i opra­co­wa­nia lektur

barok – powtórzenie wiadomości

Co powtó­rzyć z baro­ku? – zestaw pojęć do matu­ry i opra­co­wa­nia lektur

Ideał życia ziemiańskiego i rodzinnego ładu. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Pamiętników Jana Chryzostoma Paska. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Opra­co­wa­nie pyta­nia z puli pytań jaw­nych na matu­rze ust­nej z języ­ka pol­skie­go w 2024.

życie to bojowanie

Pra­ca polo­ni­sty to wiecz­ny prze­kład z lite­rac­kie­go na zro­zu­mia­ły, z pol­skie­go na ich, więc ryzy­ko uprosz­czeń jest pew­ne. Dziś na lek­cji o Sępie Sza­rzyń­skim w trak­cie tłu­ma­cze­nia jak moż­na rozu­mieć roz­kosz, z któ­rą trze­ba „bojo­wać”, powie­dzia­łam, że to nie tyl­ko erotyzm,...

error: Chcesz pobrać treść? Zapraszam do www.babaodpolskiego.pl/sklep