Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Zwie­rzę nazy­wa­ło się Robak i według Paska sypia­ło z nim w jed­nym łóż­ku. Do tego wydra mia­ła go chro­nić i budzić, gdy sar­ma­ta leżał pija­ny, a tak­że rozu­mia­ła wszyst­kie pole­ce­nia i umia­ła np. rzu­cić się na intruza!

Mało? W takim razie dodaj­my jesz­cze to, że Robak umiał łowić ryby i był tak wiel­ką cie­ka­wost­ką, że osta­tecz­nie Król Jan III zapra­gnął mieć ją na własność!

To teraz kom­bi­nuj­cie, jak użyć tej wie­dzy na maturze.

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Produkt ze sklepu - Baba od polskiego opracowanie i streszczenie Jan Chryzostom Pasek - Pamiętniki
Pro­dukt ze skle­pu – Baba od pol­skie­go opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie Jan Chry­zo­stom Pasek – Pamiętniki

Peł­ne opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie “Pamięt­ni­ków” Jana Chry­zo­sto­ma Paska  (czas akcji, język, moty­wy, kon­tek­sty, sym­bo­le, ale­go­rie) znaj­dziesz w moim skle­pie jedy­nie za 5 zł! To az 27 stron!

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Chcesz zapisać się na korepetycje?