10,00 VAT

Peł­ne opra­co­wa­nie “Pamięt­ni­ków” Jana Chry­zo­sto­ma Paska dostęp­ne w skle­pie za 5 zł, a w nim:
stresz­cze­nie dzie­ła oraz infor­ma­cje o auto­rze, tytu­le i jego zna­cze­niu, rodza­ju i gatun­ku lite­rac­kim, pro­ble­ma­ty­ce, sym­bo­lach, kon­tek­stach. Wszyst­kie infor­ma­cje są opa­trzo­ne wyja­śnie­nia­mi. Plik ma 27 stron. 

Opis

Peł­ne opra­co­wa­nie “Pamięt­ni­ków” Jana Chry­zo­sto­ma Paska dostęp­ne w skle­pie za 5 zł, a w nim:
stresz­cze­nie dzie­ła oraz infor­ma­cje o auto­rze, tytu­le i jego zna­cze­niu, rodza­ju i gatun­ku lite­rac­kim, pro­ble­ma­ty­ce, sym­bo­lach, kon­tek­stach. Wszyst­kie infor­ma­cje są opa­trzo­ne wyja­śnie­nia­mi. Plik ma 27 stron.