Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Juliusz Słowacki - Balladyna - Produkt ze sklepu Baba od polskiego
Juliusz Sło­wac­ki – Bal­la­dy­na – Pro­dukt ze skle­pu Baba od polskiego

Peł­ne opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie „Bal­la­dy­ny” Juliu­sza Sło­wac­kie­go (czas akcji, miej­sce akcji, boha­te­ro­wie, język, moty­wy, kon­tek­sty – 21 stron) znaj­dziesz w moim skle­pie.

Pełne opracowanie poezji Mickiewicza, które są omawiane w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, a w nim: chronologicznie ułożone wiersze, które zostały zinterpretowane, wyjaśniłam ich symbolikę i genezę. Plik ma 10 stron.
Adam Mic­kie­wicz – Poezje (wybór do egza­mi­nu ósmo­kla­si­sty i matu­ry) – Pro­dukt ze skle­pu Baba od polskiego.pdf

Peł­ne opra­co­wa­nie poezji Ada­ma Mic­kie­wi­cza, któ­re są oma­wia­ne w szko­le pod­sta­wo­wej i ponad­pod­sta­wo­wej. Wier­sze zosta­ły uło­żo­ne chro­no­lo­gicz­nie,  zin­ter­pre­to­wa­ne, wyja­śni­łam ich sym­bo­li­kę i gene­zę. Plik ma 10 stron. Znaj­dziesz go w MOIM SKLEPIE

TYTUŁ

AUTOR

RODZAJ (3)

GATUNEK

PROBLEMATYKA (prze­sła­nie)

BOHATEROWIE

MOTYWY

lek­tu­ry obowiązkowe

Pan Tade­usz

Adam Mic­kie­wicz

epi­ka

epos/ epo­pe­ja

odcho­dze­nie tra­dy­cji szlacheckiej, 

wspo­mnie­nia kra­ju lat dzie­cin­nych, rola auto­ry­te­tów, histo­ria jako nauczy­ciel­ka życia

Jacek Sopli­ca-Ks. Robak; Tade­usz Sopli­ca, Sędzia, Teli­me­na, Woj­ski, Ase­sor, Rejent, Pod­ko­mo­rzy; Zosia, Hra­bia, Gerwazy

dom, patrio­tyzm, kłót­nia, romans, zarę­czy­ny, prze­mia­na, zbrodnia

Quo vadis

Hen­ryk Sienkiewicz

epi­ka

powieść histo­rycz­na

złe trak­to­wa­nie chrze­ści­jan, okrut­ny wład­ca Rzy­mu, każ­dy może się zmie­nić, wła­dza auto­ry­tar­na w Rzy­mie i kla­sy społeczne

Petro­niusz, Wini­cjusz, Ligia, Chi­lon Chi­lo­ni­des, Neron, Ursus, Euni­ce, Pom­po­nia Gre­cy­na, Aulus Plaucjusz, 

miłość, wła­dza, zmia­na bohatera

Mały Ksią­żę

Anto­ine de Saint-Exupery

epi­ka

powiast­ka filozoficzna

dostrze­że­nie, czym jest miłość — to ta jedy­na oso­ba; w przy­jaź­ni jest się odpo­wie­dzial­nym za dru­gie­go czło­wie­ka; war­to marzyć; ludzie doro­śli są dziw­ni i popa­da­ją w nałogi

Pilot, Mały Ksią­żę, Róża, Lis, Pilot, żmija,

miesz­kań­cy pla­net: Pijak, Ban­kier, Geo­graf, Król, Latar­nik, Próżny, 

miłość, przy­jaźń, podró­że, dora­sta­nie, nałogi

Latar­nik

Hen­ryk Sienkiewicz

epi­ka

nowe­la

czło­wiek poza swo­ją ojczy­zną jest wiecz­nym tuła­czem i nigdzie nie znaj­dzie spokoju

Ska­wiń­ski, kon­sul, Johns

samot­ność, książ­ka, tęsk­no­ta, emi­gra­cja, pra­ca, odpowiedzialność

Świ­te­zian­ka

Adam Mic­kie­wicz

syn­kre­tycz­ny: łączy w sobie cechy róż­nych rodzajów

bal­la­da

za każ­dą zbrod­nię jest kara, ludzie muszą dotrzy­my­wać sło­wa, war­to być nieufnym

Świ­te­zian­ka, strzelec

zbrod­nia i kara, nie­uf­ność, romans, zdrada

Kamie­nie na szaniec

Alek­san­der Kamiński

epi­ka

lite­ra­tu­ra fak­tu, powieść historyczna

boha­ter­stwo to poświę­ce­nie się dla innych, wal­ka o ojczyznę

Rudy, Zoś­ka, Alek, Basia, 

woj­na, przy­jaźń, wal­ka, odwa­ga, kon­spi­ra­cja, bunt, patriotyzm

Redu­ta Ordona

Adam Mic­kie­wicz

liry­ka

poemat opi­so­wy

Ordon poświe­cił wła­sne życie, by nie pozwo­lić się prze­do­stać wrogom

adiu­tant, Ordon

odwa­ga, boha­ter­stwo, poświęcenie

Śmierć puł­kow­ni­ka

Adam Mic­kie­wicz

liry­ka

poemat

Śmierć dziel­nej wojow­nicz­ki i sza­cu­nek dla niej na łożu śmierci

Emi­lia Plater

sza­cu­nek, honor, wojownik

Zemsta

Alek­san­der Fredro

dra­mat

kome­dia

ludzie powin­ni zapo­mnieć o spo­rach, wte­dy będą szczęśliwi

Wacław, Kla­ra, Cze­śnik, Rejent, Pod­sto­li­na, Papkin

kłót­nia, rodzi­na, sąsie­dzi, miłość, intry­ga, zamek, daw­ne romanse

Bal­la­dy­na

Juliusz Sło­wac­ki

dra­mat

tra­ge­dia

Za każ­dą zbrod­nię będzie kara, żądza wła­dzy pro­wa­dzi do nie­szczę­ścia całe­go naro­du, wła­dza ośle­pia, złe czy­ny prze­su­wa­ją gra­ni­cę moralności

Bal­la­dy­na, Ali­na, Gra­biec, Kir­kor, Gopla­na, Skier­ka, Cho­chlik, Fon Kostryn, Pustel­nik, Filon, Gralon

wła­dza, zbrod­nia, kara, oszu­stwo, woj­na, bitwy, 

Opo­wieść wigilijna

Char­les Dickens

epi­ka

opo­wia­da­nie

pie­nią­dze nie są waż­niej­sze od ludzi, zawsze jest czas na zmia­nę, war­to doce­niać ludzi i poświę­cać im czas

Bob Cra­chit, Ebe­ne­zer Scro­oge, Fred, Tim, Jakub Mar­ley, Fan, Duch Prze­szłych Świąt, Duch Teraź­niej­szych Świąt, Duch Przy­szłych Świąt

świę­ta, przy­jaźń, pie­nią­dze, przemiana

Dzia­dów cz. II

Adam Mic­kie­wicz

dra­mat

dra­mat romantyczny

waż­ny jest kon­takt z przod­ka­mi; żeby być czło­wie­kiem, trze­ba doznać tak­że smut­ku; nie wol­no bawić się cudzy­mi uczu­cia­mi, ponie­sie­my winę za swo­je grze­chy, spo­łe­czeń­stwo jest win­ne wie­lu tra­ge­diom: postać Wid­ma, któ­ry popeł­nił samo­bój­stwo z powo­du nie­speł­nio­nej miłości

Guślarz, Józio i Rózia, Zosia, Wid­mo Złe­go Pana, Widmo 

wina i kara, śmierć samo­bój­cza, zaświa­ty, życie poza­gro­bo­we, obrzę­dy, trze­ba sza­no­wać uczu­cia innych

Tren VII 

Jan Kocha­now­ski

liry­ka

tren

roz­pacz ojca po stra­cie dziec­ka, brak spra­wie­dli­wo­ści w świe­cie, bo umie­ra­ją nie­win­ni; przed­mio­ty po zmar­łych nam o nich przypominają

pod­miot lirycz­ny — Ojciec, Orszulka

śmierć, ubra­nia, pamiąt­ki po zmar­łej, roz­pacz ojca

”Na lipę”

Jan Kocha­now­ski

liry­ka

frasz­ka

odpo­czy­nek na łonie przy­ro­dy to naj­więk­sze szczę­ście; epi­ku­re­izm — cie­sze­nie się chwilą

Lipa

odpo­czy­nek, natu­ra, spo­kój, arkadia=raj


Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Produkt ze sklepu - Baba od polskiego - Aleksander Fredro - Zemsta
Pro­dukt ze skle­pu – Baba od pol­skie­go – Alek­san­der Fre­dro – Zemsta

Peł­ne opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie „Zemsty” Alek­san­dra Fre­dry (gene­za, czas akcji, język, moty­wy, kon­tek­sty, sym­bo­le, stresz­cze­nie sce­na po sce­nie) ZNAJDZIESZ TEŻMOIM SKLEPIE!

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Juliusz Słowacki - Balladyna - Produkt ze sklepu Baba od polskiego
Juliusz Sło­wac­ki – Bal­la­dy­na – Pro­dukt ze skle­pu Baba od polskiego

Peł­ne opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie „Bal­la­dy­ny” Juliu­sza Sło­wac­kie­go (czas akcji, miej­sce akcji, boha­te­ro­wie, język, moty­wy, kon­tek­sty – 21 stron) znaj­dziesz w moim skle­pie.

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Pełne opracowanie poezji Mickiewicza, które są omawiane w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, a w nim: chronologicznie ułożone wiersze, które zostały zinterpretowane, wyjaśniłam ich symbolikę i genezę. Plik ma 10 stron.
Adam Mic­kie­wicz – Poezje (wybór do egza­mi­nu ósmo­kla­si­sty i matu­ry) – Pro­dukt ze skle­pu Baba od polskiego.pdf

Peł­ne opra­co­wa­nie poezji Ada­ma Mic­kie­wi­cza, któ­re są oma­wia­ne w szko­le pod­sta­wo­wej i ponad­pod­sta­wo­wej. Wier­sze zosta­ły uło­żo­ne chro­no­lo­gicz­nie,  zin­ter­pre­to­wa­ne, wyja­śni­łam ich sym­bo­li­kę i gene­zę. Plik ma 10 stron. Znaj­dziesz go w MOIM SKLEPIE

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

I naj­waż­niej­sze pyta­nie: dla­cze­go w lek­tu­rach obo­wiąz­ko­wych nie ma autorek?!

Chcesz zapisać się na korepetycje?