MOTYW SOKOŁA/ TEORIA SOKOŁA:

 „Teo­ria soko­ła”, sfor­mu­ło­wa­na przez Pau­la Hey­se­go w 1871 roku, mówi, że w każ­dej dobrze skom­po­no­wa­nej nowe­li powi­nien wystę­po­wać głów­ny motyw, czę­sto sym­bo­li­zo­wa­ny przez kon­kret­ny przed­miot o sym­bo­licz­nym zna­cze­niu. Ten domi­nu­ją­cy motyw, zwa­ny „soko­łem nowe­li”, jest obec­ny w każ­dym eta­pie fabu­ły i odgry­wa klu­czo­wą rolę w jej roz­wią­za­niu. Zwy­kle punk­tem kul­mi­na­cyj­nym fabu­ły jest moment, w któ­rym nastę­pu­je zmia­na losu głów­ne­go boha­te­ra. W pol­skiej lite­ra­tu­rze pozy­ty­wi­stycz­nej wystę­pu­je np. w „Kami­zel­ce” Bole­sła­wa Pru­sa (tytu­ło­wa kami­zel­ka), w „Latar­ni­ku” Hen­ry­ka Sien­kie­wi­cza (książ­ka).

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Chcesz zapisać się na korepetycje?