Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Sło­wo na dziś! Rano wrzu­cam w rela­cję na Insta­gra­mie (i Face­bo­oku) link do przy­go­to­wa­ne­go prze­ze mnie Wor­dle. Sło­wem, któ­re trze­ba odgad­nąć, jest poję­cie (język pol­ski, szko­ła ponad­pod­sta­wo­wa). Apli­ka­cja nie zbie­ra wyni­ków. Nikt się nie dowie, czy trafił_ś. Moż­na grać wie­lo­krot­nie. To po pro­stu moty­wa­cja do nauki i powtó­rze­nie wia­do­mo­ści w for­mie zaba­wy. Popo­łu­dnia­mi będę wyja­śniać zna­cze­nie sło­wa dnia i umiesz­czać je na tej stro­nie. BABORDLE hehehe 

Sło­wo na dziś: OKSYMORON

Absur­dal­ne połą­cze­nie słów, któ­rych zna­cze­nia się wyklu­cza­ją, np. cie­płe lody, zim­ne ognie. Jak widać, ta nie­lo­gicz­ność jest celo­wa, nawet pod­miot lirycz­ny w sone­cie Mic­kie­wi­cza wpły­wał na suchy prze­stwór oce­anu. To rodzaj epi­te­tu i jeden ze środ­ków stylistycznych. 

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Chcesz zapisać się na korepetycje?