Tag: pojęcia

słowo na dziś: utopia

Poznaj defi­ni­cję poję­cia, któ­re­go zna­jo­mość jest nie­zbęd­na do zda­nia matury. 

słowo na dziś: groteska

Poznaj defi­ni­cję poję­cia, któ­re­go zna­jo­mość jest nie­zbęd­na do zda­nia matury. 

słowo na dziś: peryfraza

Poznaj defi­ni­cję poję­cia, któ­re­go zna­jo­mość jest nie­zbęd­na do zda­nia matury. 

słowo na dziś: oksymoron

Dzi­siej­sze sło­wo w polo­ni­stycz­nym Wordle. 

słowo na dziś: archetyp

Dzi­siej­sze sło­wo w polo­ni­stycz­nym Wordle. 

Słowo na dziś: parafraza

Dzi­siej­sze sło­wo w polo­ni­stycz­nym Wordle. 

Słowo na dziś: hamletyzm

Dzi­siej­sze sło­wo w polo­ni­stycz­nym Wordle. 

Słowo na dziś: NOWELA

Sło­wo na dziś!
Rano wrzu­cam w rela­cję na Insta­gra­mie (i Face­bo­oku) link do przy­go­to­wa­ne­go prze­ze mnie Wor­dle. Sło­wem, któ­re trze­ba odgad­nąć, jest poję­cie (język pol­ski, szko­ła ponad­pod­sta­wo­wa). Apli­ka­cja nie zbie­ra wyni­ków. Nikt się nie dowie, czy trafił_ś. Moż­na grać wie­lo­krot­nie. To po pro­stu moty­wa­cja do nauki i powtó­rze­nie wia­do­mo­ści w for­mie zaba­wy. Popo­łu­dnia­mi będę wyja­śniać zna­cze­nie sło­wa dnia i umiesz­czać je na tej stronie. 

Egzamin ósmoklasisty: pojęcia, które się mylą — trudne słowa

Spis trud­nych pojęć (brzmią podob­nie), któ­rych zna­jo­mość jest nie­zbęd­na do zda­nia egzaminu. 

wzbogać słownictwo: przydatne pojęcia

Poznaj poję­cia przy­dat­ne w rozprawkach. 

Islam i feminizm wg telewizji śniadaniowej

W związku z ostat­ni­mi wyda­rze­nia­mi w Afga­ni­sta­nie w pro­gra­mie Dzień Dobry TVN poja­wi­ła się roz­mo­wa na temat tzw. świata isla­mu. Rozu­miem dosko­na­le, na czym pole­ga tele­wi­zja – ope­ru­je­my uprosz­cze­nia­mi, zaj­mu­je­my się nośnymi tema­ta­mi i nie drążymy....

error: Chcesz pobrać treść? Zapraszam do www.babaodpolskiego.pl/sklep