Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Sło­wo na dziś! Rano wrzu­cam w rela­cję na Insta­gra­mie (i Face­bo­oku) link do przy­go­to­wa­ne­go prze­ze mnie Wor­dle. Sło­wem, któ­re trze­ba odgad­nąć, jest poję­cie (język pol­ski, szko­ła ponad­pod­sta­wo­wa). Apli­ka­cja nie zbie­ra wyni­ków. Nikt się nie dowie, czy trafił_ś. Moż­na grać wie­lo­krot­nie. To po pro­stu moty­wa­cja do nauki i powtó­rze­nie wia­do­mo­ści w for­mie zaba­wy. Popo­łu­dnia­mi będę wyja­śniać zna­cze­nie sło­wa dnia i umiesz­czać je na tej stro­nie. BABORDLE hehehe 

Sło­wo na dziś: ARCHETYPTo wzór, sche­mat, uni­wer­sal­ny dla wie­lu kul­tur. Może to być pier­wo­wzór jakiejś posta­ci, np. sta­re­go mędr­ca – Tyre­zjasz, mat­ki – Deme­ter, wier­nej żony – Pene­lo­pa, podróż­ni­ka – Ody­se­usz, bun­tow­ni­ka – Pro­me­te­usz. Poma­ga zro­zu­mieć, dla­cze­go pew­ne odnie­sie­nia do okre­ślo­nych posta­ci są powta­rza­ne w lite­ra­tu­rze róż­nych epok.

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Chcesz zapisać się na korepetycje?