Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Sło­wo na dziś! Rano wrzu­cam w rela­cję na Insta­gra­mie (i Face­bo­oku) link do przy­go­to­wa­ne­go prze­ze mnie Wor­dle. Sło­wem, któ­re trze­ba odgad­nąć, jest poję­cie (język pol­ski, szko­ła ponad­pod­sta­wo­wa). Apli­ka­cja nie zbie­ra wyni­ków. Nikt się nie dowie, czy trafił_ś. Moż­na grać wie­lo­krot­nie. To po pro­stu moty­wa­cja do nauki i powtó­rze­nie wia­do­mo­ści w for­mie zaba­wy. Popo­łu­dnia­mi będę wyja­śniać zna­cze­nie sło­wa dnia i umiesz­czać je na tej stro­nie. BABORDLE hehehe 

Sło­wo na dziś: NOWELA

Krót­ki utwór z jed­nym wąt­kiem fabu­lar­nym, zwy­kle dra­ma­tycz­nym. Czę­sto wystę­pu­je w niej motyw soko­ła, tzn. zda­rze­nie lub przed­miot — pozor­nie nie­istot­ny, któ­ry zmie­nia losy boha­te­ra.
Nar­ra­tor mówi w pierw­szej lub trze­ciej oso­bie, obiek­tyw­nie, wska­zu­je na kon­kret­ny czas i miej­sce akcji.
Gatu­nek nale­ży do epi­ki, powstał w anty­ku — w szko­le pozna­je­cie go przy oka­zji rene­san­so­wej nowe­li „Sokół” z „Deka­me­ro­nu” Boc­cac­cia oraz dzię­ki pozy­ty­wi­stycz­nym nowe­lom, któ­re były pisa­ne natu­ra­li­stycz­nie, sta­ły się for­mą szyb­kie­go reago­wa­nia i zwra­ca­ły uwa­gę na pro­ble­my społeczne. 

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Chcesz zapisać się na korepetycje?