Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Sło­wo na dziś! Rano wrzu­cam w rela­cję na Insta­gra­mie (i Face­bo­oku) link do przy­go­to­wa­ne­go prze­ze mnie Wor­dle. Sło­wem, któ­re trze­ba odgad­nąć, jest poję­cie (język pol­ski, szko­ła ponad­pod­sta­wo­wa). Apli­ka­cja nie zbie­ra wyni­ków. Nikt się nie dowie, czy trafił_ś. Moż­na grać wie­lo­krot­nie. To po pro­stu moty­wa­cja do nauki i powtó­rze­nie wia­do­mo­ści w for­mie zaba­wy. Popo­łu­dnia­mi będę wyja­śniać zna­cze­nie sło­wa dnia i umiesz­czać je na tej stro­nie. BABORDLE hehehe 

Sło­wo na dziś: PARAFRAZA

To spo­sób na wyra­że­nie tego same­go pomy­słu lub infor­ma­cji, ale za pomo­cą innych słów i z zacho­wa­niem sen­su. Możesz powie­dzieć, że „Prus był lep­szym pisa­rzem od Sien­kie­wi­cza” albo że „Autor »Lal­ki« prze­wyż­szał talen­tem nobli­stę”. Może­my sto­so­wać ten zabieg, by uni­kać powtó­rzeń, by jaw­nie odwo­ły­wać się do zna­nych stwier­dzeń lub dla żar­tu: „jak cię widzą, to pracuj”. 

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Chcesz zapisać się na korepetycje?