Zapa­mię­taj­cie: Ska­wiń­ski z “Latar­ni­ka” Hen­ry­ka Sien­kie­wi­cza nie ma imie­nia! Nigdzie w utwo­rze nie poja­wia się jego imię, a wszyst­kie wer­sje jego imion to bzdu­ry kle­pa­ne w kiep­skich opra­co­wa­niach lek­tur! Jeże­li poda­cie imię Ska­wiń­skie­go, to popeł­ni­cie błąd rze­czo­wy, za któ­ry może­cie stra­cić punkt w wypracowaniu.

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Chcesz zapisać się na korepetycje?