Jakie są pyta­nia jaw­ne z “Lal­ki” na matu­rze ust­nej 2024? Poni­żej pre­zen­tu­ję wszyst­kie zagad­nie­nia wraz z opra­co­wa­niem. Co trze­ba wie­dzieć o powie­ści Bole­sła­wa Pru­sa? Odpo­wiedź brzmi: wszyst­ko. Lek­tu­ra ta jest bowiem naj­bar­dziej repre­zen­to­wa­na na liście zagad­nień – doty­czy jej aż 9 pytań. Z tego wzglę­du war­to się poważ­nie zabrać za jej opra­co­wy­wa­nie, ponie­waż szan­sa na wylo­so­wa­nie pyta­nia o “Lal­kę” jest napraw­dę duża.

Matura ustna 2024 – pytania dotyczące “Lalki”:

  1. Obo­wiąz­ki jed­nost­ki wobec zbio­ro­wo­ści. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Lal­ki Bole­sła­wa Pru­sa. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  2. Jak lite­ra­tu­ra przed­sta­wia kon­trast mię­dzy świa­tem bie­dy a świa­tem bogac­twa? Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Lal­ki Bole­sła­wa Pru­sa. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  3. Kre­acje kobie­ce w lite­ra­tu­rze. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Lal­ki Bole­sła­wa Pru­sa. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  4. Miłość jako siła moty­wu­ją­ca do dzia­ła­nia. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Lal­ki Bole­sła­wa Pru­sa. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  5. Pra­ca jako pasja czło­wie­ka. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Lal­ki Bole­sła­wa Pru­sa. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  6. Lite­rac­ki obraz pol­skiej ary­sto­kra­cji. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Lal­ki Bole­sła­wa Pru­sa. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  7. Momen­ty prze­ło­mo­we w życiu boha­te­rów. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Lal­ki Bole­sła­wa Pru­sa. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  8. Cena bycia ide­ali­stą. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Lal­ki Bole­sła­wa Pru­sa. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  9. Kto lub co decy­du­je o życiu ludz­kim? Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Lal­ki Bole­sła­wa Pru­sa. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.