homo via­tor – czło­wiek podróż­nik, pielgrzym

homo erec­tus – czło­wiek wyprostowany

homo sapiens – czło­wiek rozumny

homo faber – czło­wiek wytwór­ca, rze­mieśl­nik, zręczny

homo arti­fex – czło­wiek arty­sta, kreator

homo defec­tus – czło­wiek ułom­ny, w porów­na­niu z przodkami

homo habi­lis – czło­wiek zręczny 

homo eru­di­tus – czło­wiek wykształ­co­ny, uczony

homo oeco­no­mi­cus – czło­wiek racjo­nal­ny, eko­no­micz­ny, pragmatyk

homo poli­ti­cus – czło­wiek poli­tycz­ny, uwi­kła­ny w sytu­acje polityczne

homo labo­rans – czło­wiek pracujący

homo loqu­ens – czło­wiek isto­ta mówią­ca, korzy­sta­ją­cy z języ­ka, mowy 

homo socio­lo­gi­cus – czło­wiek społeczny

homo reli­gio­sus – kon­cep­cja czło­wie­ka, któ­ry odczu­wa obec­ność Boga

homo sovie­ti­cus – czło­wiek sowiec­ki, znie­wo­lo­ny przez sys­tem komunistyczny

homo videns – czło­wiek w świe­cie mediów, oce­nia­ją­cy ze wzglę­dów wizu­al­nych, w spo­łe­czeń­stwie obraz­ko­wym, nie umie myśleć abstrakcyjnie 

homo novus – czło­wiek nowy, nie­zna­ny, znikąd

homo ludens – czło­wiek bawią­cy się, u pod­staw jego dzia­ła­nia znaj­du­je się zabawa

homo optio­nis – czło­wiek zmu­szo­ny do nie­ustan­nych wybo­rów i decyzji