Raport o sta­nie wojen­nym” Mar­ka Nowa­kow­skie­go to zbiór opo­wia­dań doty­czą­cych wyda­rzeń w Pol­sce po 13 grud­nia 1981 r. Nie znaj­dziesz tutaj nar­ra­cji zwią­za­nych z wyda­rze­nia­mi poli­tycz­ny­mi – zamiast tego w opo­wia­da­niach prze­czy­tasz o reak­cjach zwy­kłych ludzi na wpro­wa­dze­nie sta­nu wojen­ne­go. Nie musisz znać wszyst­kich opo­wia­dań na pamięć – odpo­wie­dzi nale­ży udzie­lić na pod­sta­wie jed­ne­go utwo­ru (do wybo­ru przez zdającego).

 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – „Raport o stanie wojennym”

  2,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – pełen zestaw 40 lektur

  150,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań jawnych na maturę ustną 2025 – pełen zestaw 53 lektur

  150,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2025 – „Raport o stanie wojennym”

  2,00 VAT
  Dodaj do koszyka

Pytania archiwalne