Opo­wia­da­nie Tade­usza Borow­skie­go „Ludzie, któ­rzy szli” to jed­na z naj­bar­dziej wstrzą­sa­ją­cych lek­tur obo­wiąz­ko­wych. Aby dobrze ją zro­zu­mieć, war­to lepiej poznać realia II woj­ny świa­to­wej (przy oka­zji będziesz mieć kon­tekst histo­rycz­ny). Ponad­to dobrze znać inne opo­wia­da­nia Tade­usza Borow­skie­go, a tak­że utwo­ry Poko­le­nia Kolum­bów. Poni­żej znaj­dziesz opra­co­wa­nia wszyst­kich pytań z puli jaw­nej na matu­rze 2024 oraz 2025. Zapo­znaj się tak­że z omó­wie­nia­mi zagad­nień archiwalnych!

 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – „Ludzie, którzy szli”

  4,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – pełen zestaw 40 lektur

  150,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań jawnych na maturę ustną 2025 – pełen zestaw 53 lektur

  150,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2025 – „Ludzie, którzy szli”

  4,00 VAT
  Dodaj do koszyka

Pytania archiwalne