Wstęp (wprowadzenie):

Reżi­my tota­li­tar­ne czę­sto pró­bu­ją zane­go­wać pra­wo do życia wybra­nych grup ludzi – na roz­ma­ite spo­so­by pozba­wia­ją ich god­no­ści, zohy­dza­ją, a następ­nie mor­du­ją. Dehu­ma­ni­za­cję moż­na rozu­mieć na dwa spo­so­by: pierw­szym jest dosłow­ny wymiar odczło­wie­cze­nia (porów­ny­wa­nie do szczu­rów, prze­trzy­my­wa­nie w kata­stro­fal­nych warun­kach, upo­ka­rza­nie i pozba­wia­nie pra­wa do decy­do­wa­niu o sobie), nato­miast dru­gi to wymiar egzy­sten­cjal­ny. Pole­ga on na pozba­wie­niu czło­wie­ka resz­tek moral­no­ści – war­to­ści, któ­ra sta­no­wi jed­no z naj­więk­szych osią­gnięć ludz­ko­ści. Tade­usz Borow­ski w opo­wia­da­niu „Ludzie, któ­rzy szli” uka­zał per­spek­ty­wę „czło­wie­ka zla­gro­wa­ne­go”, obo­jęt­ne­go na dobro i zło, pró­bu­ją­ce­go jedy­nie prze­żyć za wszel­ką cenę.

  • Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – „Ludzie, którzy szli”

    5,49 VAT
    Dodaj do koszyka

Zbiór opra­co­wań zagad­nień z puli pytań jaw­nych na matu­rę ust­ną 2024 z języ­ka pol­skie­go pozwo­li Ci jesz­cze lepiej przy­go­to­wać się do egza­mi­nu! W ebo­oku oma­wiam wszyst­kie 3 zagad­nie­nia z opo­wia­da­nia „Ludzie, któ­rzy szli” oraz poda­ję kon­tek­sty z innych lek­tur obo­wiąz­ko­wych. Znaj­dziesz tu mię­dzy inny­mi omó­wie­nie tema­tu „Na czym pole­ga dehu­ma­ni­za­cja czło­wie­ka?” na pod­sta­wie opo­wia­da­nia „Ludzie, któ­rzy szli” Tade­usza Borowskiego.