Inny świat” Gusta­wa Her­lin­ga-Gru­dziń­skie­go to nie jest lek­tu­ra łatwa, ale zde­cy­do­wa­nie war­to ją znać. Opi­sa­ne tam histo­rie mogą przy­dać się przy wie­lu tema­tach wypra­co­wań matu­ral­nych. Któ­re infor­ma­cje nale­ży bez­względ­nie znać, a któ­re są mniej istot­ne? W tym może pomóc lista pytań jaw­nych z „Inne­go świa­ta” na 2024 i 2025 rok. Koniecz­nie zapo­znaj się rów­nież z archi­wal­ny­mi zagadnieniami! 

Matura ustna 2024 – pytania jawne dotyczące „Innego świata”:

 1. Jakie zna­cze­nie ma tytuł dla odczy­ta­nia sen­su utwo­ru? Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Inne­go świa­ta Gusta­wa Her­lin­ga-Gru­dziń­skie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 2. Lite­ra­tu­ra jako świa­dec­two pamię­ci. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Inne­go świa­ta Gusta­wa Her­lin­ga-Gru­dziń­skie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 3. Reflek­sje na temat war­to­ści ludz­kie­go życia. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Inne­go świa­ta Gusta­wa Her­lin­ga-Gru­dziń­skie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kon­tekst. (pyta­nie skreślone)
 4. Czło­wiek wobec zła. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Inne­go świa­ta Gusta­wa Her­lin­ga-Gru­dziń­skie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kon­tekst. (pyta­nie skreślone)
 5. Jak zacho­wać czło­wie­czeń­stwo w sytu­acji eks­tre­mal­nej? Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Inne­go świa­ta Gusta­wa Her­lin­ga-Gru­dziń­skie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 6. Moral­ność obo­zo­wa jako wynik znie­wo­le­nia czło­wie­ka. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Inne­go świa­ta Gusta­wa Her­lin­ga-Gru­dziń­skie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – „Inny świat”

  8,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – pełen zestaw 40 lektur

  150,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań jawnych na maturę ustną 2025 – pełen zestaw 53 lektur

  150,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2025 – „Inny świat”

  6,00 VAT
  Dodaj do koszyka

Matura ustna 2023 – pytania dotyczące „Innego świata”:

 1. Posta­wy czło­wie­ka w sytu­acji eks­tre­mal­nej. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Inne­go świa­ta Gusta­wa Her­lin­ga-Gru­dziń­skie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 2. Reflek­sje na temat war­to­ści ludz­kie­go życia. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Inne­go świa­ta Gusta­wa Her­lin­ga-Gru­dziń­skie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 3. Lite­ra­tu­ra doku­men­tu oso­bi­ste­go jako świa­dec­two pamię­ci. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Inne­go świa­ta Gusta­wa Her­lin­ga-Gru­dziń­skie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 4. Pamięć o histo­rii utrwa­lo­na w lite­ra­tu­rze. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Inne­go świa­ta Gusta­wa Her­lin­ga-Gru­dziń­skie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 5. Jakie zna­cze­nie ma tytuł do zro­zu­mie­nia sen­su utwo­ru? Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Inne­go świa­ta Gusta­wa Her­lin­ga-Gru­dziń­skie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 6. Moral­ność obo­zo­wa jako wynik znie­wo­le­nia czło­wie­ka. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Inne­go świa­ta Gusta­wa Her­lin­ga-Gru­dziń­skie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 7. Gra­ni­ce ludz­kiej god­no­ści i upodle­nia. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Inne­go świa­ta Gusta­wa Her­lin­ga-Gru­dziń­skie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 8. Jak zacho­wać czło­wie­czeń­stwo w sytu­acji eks­tre­mal­nej? Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Inne­go świa­ta Gusta­wa Her­lin­ga-Gru­dziń­skie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 9. Czło­wiek wobec zła. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Inne­go świa­ta Gusta­wa Her­lin­ga- Gru­dziń­skie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kon­tekst.