Na poniż­szej liście znaj­dziesz wszyst­kie pyta­nia doty­czą­ce „Dżu­my” Alber­ta Camu­sa, któ­re zna­la­zły się w puli pytań jaw­nych na matu­rze ust­nej w nowej for­mu­le. Przed­sta­wiam zarów­no zagad­nie­nia na 2024, jak i pyta­nia jaw­ne o „Dżu­mę” na 2025 oraz tema­ty z poprzed­nich lat. Szan­sa na wylo­so­wa­nie zagad­nie­nia doty­czą­ce­go tej lek­tu­ry to mniej niż 3%, ale mimo to lepiej dmu­chać na zim­ne. Klik­nij wybra­ny temat, aby przejść do goto­we­go opracowania

 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – „Dżuma”

  6,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – pełen zestaw 40 lektur

  150,00 VAT
  Dodaj do koszyka

Matura ustna 2025 – pytania dotyczące „Dżumy”:

 1. Co skła­nia czło­wie­ka do poświę­ceń? Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Dżu­my Alber­ta Camu­sa. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 2. Czło­wiek wobec cier­pie­nia i śmier­ci. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Dżu­my Alber­ta Camu­sa. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 3. Czy moż­li­wa jest przy­jaźń w sytu­acjach skraj­nych? Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Dżu­my Alber­ta Camu­sa. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 • Opracowanie pytań jawnych na maturę ustną 2025 – pełen zestaw 53 lektur

  150,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2025 – „Dżuma”

  6,00 VAT
  Dodaj do koszyka

Pytania archiwalne