Mak­bet” to jeden z naj­waż­niej­szych utwo­rów dra­ma­tycz­nych Wil­lia­ma Szek­spi­ra. Czy wiesz, w jaki spo­sób nale­ży odpo­wie­dzieć na pyta­nia o Mak­be­ta i jego żonę Lady Mak­bet? Nie­któ­re zagad­nie­nia są bar­dzo podob­ne do sie­bie, ale war­to zapo­znać się ze spraw­dzo­ny­mi wzo­ra­mi odpo­wie­dzi. Prze­czy­taj moje pod­po­wie­dzi i uzu­peł­nij je o wła­sne przy­kła­dy, a odnie­siesz suk­ces na maturze!

 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – „Makbet”

  8,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – pełen zestaw 40 lektur

  150,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań jawnych na maturę ustną 2025 – pełen zestaw 53 lektur

  150,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2025 – „Makbet”

  6,00 VAT
  Dodaj do koszyka

Pytania archiwalne