Powieść Fio­do­ra Dosto­jew­skie­go „Zbrod­nia i kara” jest istot­ną pozy­cją na liście pytań jaw­nych na matu­rze ust­nej z języ­ka pol­skie­go. Zagad­nień do opra­co­wa­nia jest spo­ro – i nie wystar­czy wie­dzieć, że Rodion Raskol­ni­kow zamor­do­wał lichwiar­kę. Zagad­nie­nia wyma­ga­ją m.in. zna­jo­mo­ści obra­zów Peters­bur­ga oraz psy­chi­ki boha­te­ra. Zapo­znaj się z naszy­mi pro­po­zy­cja­mi odpo­wie­dzi! Zaj­rzyj rów­nież do pytań archi­wal­nych, któ­re rów­nież pomo­gą Ci w przy­go­to­wa­niu się do matu­ry w 2024 i 2025! 

 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – „Zbrodnia i kara”

  6,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – pełen zestaw 40 lektur

  150,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań jawnych na maturę ustną 2025 – pełen zestaw 53 lektur

  150,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2025 – „Zbrodnia i kara”

  8,00 VAT
  Dodaj do koszyka

Pytania archiwalne

Matura ustna 2023 – pytania dotyczące „Zbrodni i kary”:

 1. Wal­ka czło­wie­ka ze swo­imi sła­bo­ścia­mi. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Zbrod­ni i kary Fio­do­ra Dosto­jew­skie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 2. Mia­sto jako prze­strzeń destruk­cji. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Zbrod­ni i kary Fio­do­ra Dosto­jew­skie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 3. Obraz prze­mia­ny wewnętrz­nej boha­te­ra. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Zbrod­ni i kary Fio­do­ra Dosto­jew­skie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 4. Obraz mia­sta i jego miesz­kań­ców. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Zbrod­ni i kary Fio­do­ra Dosto­jew­skie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 5. Lite­rac­kie por­tre­ty kobiet. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Zbrod­ni i kary Fio­do­ra Dosto­jew­skie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 6. Jakie są spo­so­by wal­ki ze złem i moral­nym upad­kiem czło­wie­ka? Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Zbrod­ni i kary Fio­do­ra Dosto­jew­skie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 7. Cze­go moż­na dowie­dzieć się o natu­rze ludz­kiej z lite­ra­tu­ry? Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Zbrod­ni i kary Fio­do­ra Dosto­jew­skie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.