Poni­żej znaj­dziesz omó­wie­nie wszyst­kich pytań jaw­nych doty­czą­cych „Tan­ga” na matu­rze ust­nej w nowej for­mu­le od 2023 r. Wbrew pozo­rom dra­mat Sła­wo­mi­ra Mroż­ka nie jest aż tak trud­ny, jak mogło­by się wyda­wać. Prze­czy­taj poniż­sze opra­co­wa­nia i prze­ko­naj się, dla­cze­go opła­ca się wylo­so­wać wła­śnie tę lek­tu­rę! Aby posze­rzyć swo­ją wie­dzę, prze­czy­taj rów­nież zagad­nie­nia dla innych rocz­ni­ków – w opra­co­wa­niach znaj­dziesz bowiem piguł­kę wie­dzy, któ­ra przy­da się na egza­mi­nie pisemnym.

 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – „Tango”

  6,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – pełen zestaw 40 lektur

  150,00 VAT
  Dodaj do koszyka

Matura ustna 2025 – pytania dotyczące „Tanga”:

 1. Bunt prze­ciw­ko porząd­ko­wi spo­łecz­ne­mu. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Tan­ga Sła­wo­mi­ra Mroż­ka. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 2. Pro­blem upad­ku war­to­ści. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Tan­ga Sła­wo­mi­ra Mroż­ka. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 3. Nor­my spo­łecz­ne – ogra­ni­cza­ją czło­wie­ka czy porząd­ku­ją życie? Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Tan­ga Sła­wo­mi­ra Mroż­ka. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 • Opracowanie pytań jawnych na maturę ustną 2025 – pełen zestaw 53 lektur

  150,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2025 – „Tango”

  6,00 VAT
  Dodaj do koszyka

Pytania archiwalne