Rok 1984” to jed­na z naj­cie­kaw­szych ksią­żek w kano­nie lek­tur szkol­nych. Histo­ria Win­sto­na Smi­tha pró­bu­ją­ce­go wal­czyć z Wiel­kim Bra­tem w rzą­dzo­nej przez dyk­ta­tu­rę Oce­anii to nie tyl­ko dosko­na­ła fabu­ła, lecz tak­że mistrzow­skie spoj­rze­nie na to, w jaki spo­sób wła­dza poprzez język może ogra­ni­czać wol­ność jed­nost­ki. Z roku na rok poja­wia się coraz mniej pytań jaw­nych o „Rok 1984” – po zmia­nie listy zagad­nień na 2024 pozo­sta­ło ich tyl­ko 5, nato­miast w puli na 2025 są rap­tem 4. Jeże­li przy­go­to­wu­jesz się do egza­mi­nu, koniecz­nie prze­czy­taj archi­wal­ne opra­co­wa­nia, któ­re pogłę­bią Two­ją wie­dzę na temat powie­ści Orwella! 

 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – „Rok 1984”

  10,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – pełen zestaw 40 lektur

  150,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań jawnych na maturę ustną 2025 – pełen zestaw 53 lektur

  150,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2025 – „Rok 1984”

  8,00 VAT
  Dodaj do koszyka

Pytania archiwalne

Matura ustna 2023 – pytania dotyczące „Roku 1984”:

 1. Funk­cjo­no­wa­nie jed­nost­ki w pań­stwie tota­li­tar­nym. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie powie­ści Rok 1984 George’a Orwel­la. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 2. Raj zbu­do­wa­ny na zie­mi, czy­li o anty­uto­pii. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie powie­ści Rok 1984 George’a Orwel­la. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 3. Ide­ali­stycz­ne wizje spo­łe­czeń­stwa przy­szło­ści. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie powie­ści Rok 1984 George’a Orwel­la. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 4. Od szla­chet­nych idei dosko­na­łe­go pań­stwa do tyra­nii. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie powie­ści Rok 1984 George’a Orwel­la. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 5. Rela­cje mię­dzy­ludz­kie w rze­czy­wi­sto­ści pań­stwa tota­li­tar­ne­go. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie powie­ści Rok 1984 George’a Orwel­la. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 6. Lite­rac­ka reflek­sja nad kon­dy­cją świa­ta i jego przy­szło­ścią. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie powie­ści Rok 1984 George’a Orwel­la. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 7. Nowo­mo­wa jako spo­sób na ogra­ni­cze­nie wol­no­ści czło­wie­ka. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie powie­ści Rok 1984 George’a Orwel­la. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 8. Wizja spo­łe­czeń­stwa przy­szło­ści. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie powie­ści Rok 1984 George’a Orwel­la. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.