Wstęp (wprowadzenie):

Histo­ria uczy, że soli­dar­ność, czy­li poczu­cie wspól­no­ty i współ­od­po­wie­dzial­no­ści, umoż­li­wia ludziom osią­ga­nie najam­bit­niej­szych celów. Żaden czło­wiek nie jest w sta­nie samo­dziel­nie oba­lić wła­dzy – w star­ciu z apa­ra­tem pań­stwo­wym jed­nost­ka stoi na stra­co­nej pozy­cji, tyl­ko wspól­ny­mi siła­mi moż­na zapro­wa­dzić nowe porząd­ki. Dla­te­go też pań­stwa tota­li­tar­ne dążą do roz­bi­cia rela­cji mię­dzy­ludz­kich: nisz­czą wspól­no­to­wość, zaka­zu­ją przy­jaź­ni i lojal­no­ści, a nawet odbie­ra­ją poczu­cie bez­pie­czeń­stwa w domu.

Rozwinięcie („Rok 1984”):

Rzą­dy Wiel­kie­go Bra­ta w Oce­anii dąży­ły do uni­ce­stwie­nia wszel­kich rela­cji mię­dzy­ludz­kich – jed­nost­ka mia­ła jedy­nie słu­żyć Par­tii oraz pło­dzić nowych oby­wa­te­li. Tota­li­tar­ny reżim unie­moż­li­wiał nawią­zy­wa­nie przy­jaź­ni, a nawet ude­rzał w rela­cje rodzin­ne: wszyst­ko po to, aby pozba­wić ludzi poczu­cia bez­pie­czeń­stwa. Wła­śnie z tego powo­du dzia­ła­ła mię­dzy inny­mi orga­ni­za­cja Kapu­siów wpa­ja­ją­ca dzie­ciom jedy­ne słusz­ne wzor­ce oraz zachę­ca­ją­ca do dono­sze­nia na swo­ich rodzi­ców, jeśli wyka­żą nie­pra­wo­myśl­ność. Wie­dza o tym, że dzie­ci mogą szyb­ko stać się wro­ga­mi, była powszech­na – dla­te­go Win­ston współ­czuł pani Par­sons, któ­ra już nie­dłu­go mia­ła być inwi­gi­lo­wa­na przez dzie­ci 24 godzi­ny na...

Zbiór opra­co­wań zagad­nień z puli pytań jaw­nych na matu­rę ust­ną 2025 z języ­ka pol­skie­go pozwo­li Ci jesz­cze lepiej przy­go­to­wać się do egza­mi­nu! W ebo­oku oma­wiam wszyst­kie zagad­nie­nia z „Roku 1984” Geo­r­ge­’a Orwel­la oraz poda­ję kon­tek­sty z innych lek­tur obo­wiąz­ko­wych. Znaj­dziesz tu mię­dzy inny­mi omó­wie­nie tema­tu „Rela­cje mię­dzy­ludz­kie w rze­czy­wi­sto­ści pań­stwa tota­li­tar­ne­go” na pod­sta­wie „Roku 1984”.

  • Opracowanie pytań jawnych na maturę ustną 2025 – pełen zestaw 53 lektur

    150,00 VAT
    Dodaj do koszyka
  • Opracowanie pytań na maturę ustną 2025 – „Rok 1984”

    8,00 VAT
    Dodaj do koszyka

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale: