Tag: relacje

TVP 3 Warszawski Dzień: Jak budować relacje i spędzać czas wolny, ale też jak pamiętać o obowiązkach, które mamy? Chociażby o obowiązkach edukacyjnych naszych najmłodszych

Zosta­łam zapro­szo­na do pro­gra­mu “War­szaw­ski Dzień”, by opo­wie­dzieć o tym, że odpusz­cza­nie jest naj­lep­szym pre­zen­tem, jaki może­my sobie dać na Święta

Relacje międzyludzkie w rzeczywistości państwa totalitarnego. Omów zagadnienie na podstawie powieści Rok 1984 George’a Orwella. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Opra­co­wa­nie pyta­nia z puli pytań jaw­nych na matu­rze ust­nej z języ­ka pol­skie­go w 2025.

Relacje między przedstawicielami różnych grup społecznych. Omów zagadnienie na podstawie Wesela Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Rela­cje mię­dzy przed­sta­wi­cie­la­mi róż­nych grup spo­łecz­nych. Opra­co­wa­nie pytań jaw­nych – „Wese­le” – matu­ra ust­na 2023.

error: Chcesz pobrać treść? Zapraszam do www.babaodpolskiego.pl/sklep