Przed­wio­śnie” Ste­fa­na Żerom­skie­go to dla Cie­bie lek­tu­ra nie do przej­ścia? Jeże­li szy­ku­jesz się do matu­ry ust­nej, koniecz­nie zapo­znaj się z poniż­szy­mi pro­po­zy­cja­mi odpo­wie­dzi na pyta­nia z puli jaw­nej! Znaj­dziesz tu zarów­no zagad­nie­nia z „Przed­wio­śnia” na 2024, jak i na matu­rę ust­ną z 2025. Prze­czy­taj rów­nież opra­co­wa­nia pytań z poprzed­nich lat! 

Matura ustna 2024 – pytania jawne dotyczące „Przedwiośnia”:

 1. Jakie zna­cze­nie ma tytuł dla odczy­ta­nia sen­su utwo­ru? Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Przed­wio­śnia Ste­fa­na Żerom­skie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 2. Woj­na i rewo­lu­cja jako źró­dła skraj­nych doświad­czeń czło­wie­ka. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Przed­wio­śnia Ste­fa­na Żerom­skie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 3. Róż­ni­ce i podzia­ły spo­łecz­ne jako źró­dła kon­flik­tów. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Przed­wio­śnia Ste­fa­na Żerom­skie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kon­tekst. (pyta­nie skreślone)
 4. Uto­pij­ny i real­ny obraz rze­czy­wi­sto­ści. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Przed­wio­śnia Ste­fa­na Żerom­skie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kon­tekst. (pyta­nie skreślone)
 5. Róż­ne wizje odbu­do­wy Pol­ski po odzy­ska­niu nie­pod­le­gło­ści. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Przed­wio­śnia Ste­fa­na Żerom­skie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 6. Rela­cje mię­dzy rodzi­ca­mi a dzieć­mi. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Przed­wio­śnia Ste­fa­na Żerom­skie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kon­tekst. (pyta­nie skreślone)
 7. Pro­blem dora­sta­nia i spo­łecz­nej ini­cja­cji boha­te­ra. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Przed­wio­śnia Ste­fa­na Żerom­skie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 8. Utra­co­ne złu­dze­nia jako źró­dło dra­ma­tu boha­te­ra. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Przed­wio­śnia Ste­fa­na Żerom­skie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kon­tekst. (pyta­nie skreślone)
 9. Lite­rac­ki wize­ru­nek mat­ki. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Przed­wio­śnia Ste­fa­na Żerom­skie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – „Przedwiośnie”

  10,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – pełen zestaw 40 lektur

  150,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań jawnych na maturę ustną 2025 – pełen zestaw 53 lektur

  150,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2025 – „Przedwiośnie”

  8,00 VAT
  Dodaj do koszyka

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Produkt ze sklepu - Baba od polskiego - Stefan Żeromski - Przedwiośnie
Pro­dukt ze skle­pu – Baba od pol­skie­go – Ste­fan Żerom­ski – Przedwiośnie

Peł­ne opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie „Przed­wio­śnia” Ste­fa­na Żerom­skie­go (gene­za, czas akcji, język, moty­wy, kon­tek­sty, sym­bo­le, stresz­cze­nie roz­dział  po roz­dzia­le) ZNAJDZIESZ TEŻMOIM SKLEPIE!

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Pytania archiwalne

Matura ustna 2023 – pytania dotyczące „Przedwiośnia”:

 1. Mło­dość jako czas bun­tu. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Przed­wio­śnia Ste­fa­na Żerom­skie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 2. Woj­na i rewo­lu­cja jako źró­dło skraj­nych doświad­czeń czło­wie­ka. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Przed­wio­śnia Ste­fa­na Żerom­skie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 3. Wpływ oto­cze­nia na życio­we wybo­ry ludzi. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Przed­wio­śnia Ste­fa­na Żerom­skie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 4. Róż­ni­ce i podzia­ły spo­łecz­ne jako źró­dło kon­flik­tów. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Przed­wio­śnia Ste­fa­na Żerom­skie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 5. Rela­cje mię­dzy rodzi­ca­mi a dzieć­mi. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Przed­wio­śnia Ste­fa­na Żerom­skie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 6. Rola marzeń w życiu czło­wie­ka i zbio­ro­wo­ści. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Przed­wio­śnia Ste­fa­na Żerom­skie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 7. Pro­blem dora­sta­nia i spo­łecz­nej ini­cja­cji boha­te­ra. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Przed­wio­śnia Ste­fa­na Żerom­skie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 8. Lite­rac­ki wize­ru­nek mat­ki. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Przed­wio­śnia Ste­fa­na Żerom­skie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 9. Jak bunt i samot­ność kształ­tu­ją boha­te­ra lite­rac­kie­go? Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Przed­wio­śnia Ste­fa­na Żerom­skie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 10. Utra­co­ne złu­dze­nia jako źró­dło dra­ma­tu boha­te­ra. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Przed­wio­śnia Ste­fa­na Żerom­skie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 11. Uto­pij­ny i real­ny obraz rze­czy­wi­sto­ści. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Przed­wio­śnia Ste­fa­na Żerom­skie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Produkt ze sklepu - Baba od polskiego - Stefan Żeromski - Przedwiośnie
Pro­dukt ze skle­pu – Baba od pol­skie­go – Ste­fan Żerom­ski – Przedwiośnie

Peł­ne opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie „Przed­wio­śnia” Ste­fa­na Żerom­skie­go (gene­za, czas akcji, język, moty­wy, kon­tek­sty, sym­bo­le, stresz­cze­nie roz­dział  po roz­dzia­le) ZNAJDZIESZ TEŻMOIM SKLEPIE!

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Chcesz zapisać się na korepetycje?