Wstęp (wprowadzenie):

Tek­sty lite­rac­kie czę­sto mia­ły wydźwięk dydak­tycz­ny – obja­śnia­ły świat i pro­pa­go­wa­ły pra­wi­dło­we wzor­ce postę­po­wa­nia w roz­ma­itych sytu­acjach. Dzię­ki lite­rac­kie­mu moty­wo­wi winy i kary ludzie mogli wie­rzyć w ist­nie­nie spra­wie­dli­wo­ści. W to, że nawet jeśli krzyw­dy nie zosta­ną wyrów­na­ne za życia, po śmier­ci posta­cie nie­god­ne zosta­ną suro­wo ukarane.

Rozwinięcie („Makbet”):

Wil­liam Szek­spir w „Mak­be­cie” przed­sta­wił motyw winy, za któ­rą naj­więk­szą karą mogła być obse­sja – i to ona dopro­wa­dzi­ła głów­ne posta­ci tra­ge­dii do śmier­ci. Mak­bet, pod wpły­wem prze­po­wied­ni, według któ­rych miał zostać kró­lem, pod­po­rząd­ko­wał temu marze­niu całe swo­je życie: dopu­ścił się zabój­stwa wład­cy Szko­cji Dun­ka­na oraz straż­ni­ków strze­gą­cych jego komnaty...

  • Opracowanie pytań na maturę ustną 2023 – „Makbet”

    11,49 VAT
    Dodaj do koszyka

Zbiór opra­co­wań zagad­nień z puli pytań jaw­nych na matu­rę ust­ną 2023 z języ­ka pol­skie­go pozwo­li Ci jesz­cze lepiej przy­go­to­wać się do egza­mi­nu! W ebo­oku oma­wiam wszyst­kie zagad­nie­nia z „Mak­be­ta” Wil­lia­ma Szek­spi­ra oraz poda­ję kon­tek­sty z innych lek­tur obo­wiąz­ko­wych. Znaj­dziesz tu mię­dzy inny­mi omó­wie­nie tema­tu „Wina jako motyw lite­rac­ki” na pod­sta­wie „Mak­be­ta”.