6,00 VAT

Opra­co­wa­nie 3 pytań doty­czą­cych „Dżu­my” Alber­ta Camu­sa z puli pytań jaw­nych na matu­rze ust­nej 2025. E‑book liczy 12 stron i zawie­ra szcze­gó­ło­we kon­spek­ty odpo­wie­dzi na wszyst­kie zagad­nie­nia. Po zaku­pie dosta­niesz link do pobra­nia pli­ku PDF. Plik nale­ży pobrać w cią­gu 14 dni od zakupu.

Opis

Przy­go­to­wa­ny prze­ze mnie zbiór opra­co­wań pytań z puli pytań jaw­nej na matu­rę ust­ną 2025 z „Dżu­my” zawie­ra kon­spek­ty wypo­wie­dzi zgod­ne ze stan­dar­da­mi oce­nia­nia na nowej matu­rze. Jeże­li nie wiesz, jak zabrać się za poszcze­gól­ne pyta­nia, zapo­znaj się z moją pro­po­zy­cją odpo­wie­dzi. Zadba­łam o to, aby każ­dy kon­spekt miał odpo­wied­nią strukturę:

 • wstęp
 • roz­wi­nię­cie na pod­sta­wie „Dżu­my” Alber­ta Camusa
 • kon­tekst literacki
 • zakoń­cze­nie (pod­su­mo­wa­nie rozważań)

Nauka do matu­ry ust­nej 2025 z języ­ka pol­skie­go powin­na być mądra, dla­te­go dzię­ki moje­mu opra­co­wa­niu dosta­jesz dwa w jed­nym – zagad­nie­nia są wzbo­ga­co­ne o kon­tek­sty pocho­dzą­ce z lek­tur obo­wiąz­ko­wych. W ten spo­sób pod­czas nauki jed­no­cze­śnie powta­rzasz wie­dzę z pozo­sta­łych utwo­rów, któ­re obo­wią­zu­ją na egzaminie.

Część kon­spek­tów odpo­wie­dzi jest dostęp­na za dar­mo na mojej stro­nie w zakład­ce poświę­co­nej „Dżu­mie”. Plik PDF liczy 12 stron.

Zagadnienia opracowane w e‑booku:

 1. Co skła­nia czło­wie­ka do poświęceń?
 2. Czło­wiek wobec cier­pie­nia i śmierci.
 3. Czy moż­li­wa jest przy­jaźń w sytu­acjach skrajnych?

Po zaku­pie otrzy­masz dostęp do pli­ku w for­ma­cie PDF.

Nie zachę­cam do ucze­nia się opra­co­wań na pamięć – chcę jedy­nie słu­żyć pomo­cą w sytu­acji, gdy nie wiesz, jak zabrać się za opra­co­wa­nie poszcze­gól­nych tema­tów. Moje omó­wie­nia mogą być dro­go­wska­zem pod­czas opra­co­wy­wa­nia wła­snych sche­ma­tów wypowiedzi.

Ważne informacje przed zakupem:

 1. E‑book zosta­nie wysła­ny auto­ma­tycz­nie po zaksię­go­wa­niu płat­no­ści. Pro­ces prze­twa­rza­nia płat­no­ści Pay­Pal, BLIK, płat­no­ści kar­tą oraz prze­le­wów elek­tro­nicz­nych zaj­mu­je nie dłu­żej niż 5 – 10 minut.
 2. E‑book ma wyłącz­nie for­mę elek­tro­nicz­ne­go pli­ku PDF.
 3. Wysył­ka nastę­pu­je na adres e‑mail poda­ny przy skła­da­niu zamó­wie­nia. Upew­nij się, że poda­jesz pra­wi­dło­wy adres e‑mail (bez literówek).
 4. Każ­dy e‑book jest chro­nio­ny indy­wi­du­al­nym nie­jaw­nym zna­kiem wodnym.
 5. Na pobra­nie e‑booka masz 14 dni od dnia zaku­pu. Możesz go pobrać po zalo­go­wa­niu na kon­to klien­ta w skle­pie Baby od pol­skie­go. Zale­cam zapi­sa­nie e‑booka na dys­ku twar­dym komputera.

Może spodoba się również…

 • Opracowanie pytań jawnych na maturę ustną 2025 – pełen zestaw 53 lektur

  150,00 VAT
  Dodaj do koszyka