Na matu­rze ust­nej nie ma zbyt wie­lu pytań o opo­wia­da­nie Tade­usza Borow­skie­go „Pro­szę pań­stwa do gazu”. Nie zna­czy to jed­nak, że lek­tu­ra jest łatwa i przy­jem­na – maka­brycz­na opo­wieść mro­zi krew w żyłach i przy­po­mi­na o okru­cień­stwie woj­ny. W poniż­szych opra­co­wa­niach znaj­dziesz piguł­kę wie­dzy na temat tego opo­wia­da­nia. Sprawdź, jakich pytań jaw­nych nale­ży się nauczyć do matury!

 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – „Proszę państwa do gazu”

  4,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – pełen zestaw 40 lektur

  150,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań jawnych na maturę ustną 2025 – pełen zestaw 53 lektur

  150,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2025 – „Proszę państwa do gazu”

  2,00 VAT
  Dodaj do koszyka

Pytania archiwalne