Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Ponad 40 lek­tur muszą znać matu­rzyst­ki i matu­rzy­ści. Pol­skie naucza­nie peł­ne jest mar­ty­ro­lo­gii, kró­lu­je roman­tyzm, a mło­dzi dowia­du­ją się, że wzor­cem może być ktoś, kto zosta­wia w noc poślub­ną uko­cha­ną, aby wieść żebra­czy żywot. [...]
Zapy­ta­łam edu­ka­to­rów, ludzi zwią­za­nych z naucza­niem, a tak­że tych, któ­rzy na co dzień przy­go­to­wu­ją mło­dzież do matur, jaki kanon lek­tur zapro­po­no­wa­li­by? Pyta­nie sta­ło się przy­czyn­kiem do roz­mo­wy o edukacji.

Aneta Korycińska, nauczycielka, znana jako „Baba od polskiego”

Przez lata naucza­nia i obser­wo­wa­nia reform edu­ka­cji doszłam do wnio­sku, że każ­da zmia­na, któ­ra ma pole­gać na zmia­nach listy lek­tur, nie jest refor­mą, a defor­mą oświaty/ Zanim w ogó­le zacznie­my myśleć o nie­zbęd­nych tek­stach, któ­rych zna­jo­mo­ści wyma­ga­my od mło­dych ludzi, powin­ni­śmy usta­lić, cze­go w ogó­le chce­my uczyć i jak to robić.

Okładka wydania specjalnego „Wysokich Obcasów” nr 2/2024

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Chcesz zapisać się na korepetycje?