Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Pełne opracowanie poezji Mickiewicza, które są omawiane w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, a w nim: chronologicznie ułożone wiersze, które zostały zinterpretowane, wyjaśniłam ich symbolikę i genezę. Plik ma 10 stron.
Adam Mic­kie­wicz – Poezje (wybór do egza­mi­nu ósmo­kla­si­sty i matu­ry) – Pro­dukt ze skle­pu Baba od polskiego.pdf

Peł­ne opra­co­wa­nie poezji Ada­ma Mic­kie­wi­cza, któ­re są oma­wia­ne w szko­le pod­sta­wo­wej i ponad­pod­sta­wo­wej. Wier­sze zosta­ły uło­żo­ne chro­no­lo­gicz­nie,  zin­ter­pre­to­wa­ne, wyja­śni­łam ich sym­bo­li­kę i gene­zę. Plik ma 10 stron. Znaj­dziesz go w MOIM SKLEPIE

Wstęp (wprowadzenie):

Spór mię­dzy świa­tem ducha a świa­tem rozu­mu liczy set­ki lat i wyda­je się, że nigdy nie zosta­nie roz­wią­za­ny. Pole­ga on na róż­ni­cy w postrze­ga­niu rze­czy­wi­sto­ści – jed­na gru­pa (histo­rycz­nie zwią­za­na z oświe­ce­niem) uzna­je, że pozna­nie świa­ta jest moż­li­we tyl­ko poprzez ratio, czy­li nauko­we meto­dy zakła­da­ją­ce ist­nie­nie tyl­ko tego, co da się zba­dać, nato­miast dru­ga (cho­ciaż­by roman­ty­cy) wie­rzy w siłę emo­tio – zja­wisk nad­przy­ro­dzo­nych, któ­rych nie moż­na pojąć nauko­wo. Zarów­no zwo­len­ni­cy racjo­na­li­zmu, jak i empi­ry­zmu mają swo­je argu­men­ty, a kon­flikt mię­dzy tym, co nauko­we, a tym, co meta­fi­zycz­ne, zda­je się nie do rozwiązania.

Rozwinięcie („Romantyczność”):

Istot­ny wkład w dys­ku­sję nad świa­tem ducha i rozu­mu mia­ła bal­la­da „Roman­tycz­ność” Ada­ma Mic­kie­wi­cza – utwór wyda­ny w 1822 r., wcho­dzą­cy w skład „Bal­lad i roman­sów”. Bal­la­da sta­ła się pro­gra­mo­wym utwo­rem pol­skie­go roman­ty­zmu, swe­go rodza­ju mani­fe­stem wyra­ża­ją­cym chęć postrze­ga­nia świa­ta ina­czej, niż czy­ni­li to przed­sta­wi­cie­le poprzed­nie­go poko­le­nia. Dla Mic­kie­wi­cza zde­cy­do­wa­nie waż­niej­szy od świa­ta racjo­nal­ne­go (cha­rak­te­ry­stycz­ne­go dla oświe­ce­niow­ców) był świat ducha – tzw. czu­cie i wia­ra, czy­li poszu­ki­wa­nie praw­dy w świe­cie metafizycznym.

Ta posta­wa mia­ła odzwier­cie­dle­nie w tek­ście bal­la­dy, któ­rej mot­tem był cytat z „Ham­le­ta”: „Zda­je mi się, że widzę… Gdzie? Przed oczy­ma duszy mojej”, obna­ża­ją­cy sto­su­nek Mic­kie­wi­cza do metod poznaw­czych. Tema­tem prze­wod­nim utwo­ru był bowiem sto­su­nek do świa­ta poza­ziem­skie­go – z jed­nej stro­ny w bal­la­dzie poja­wia się Karu­sia, wyzna­ją­ca ludo­we prze­ko­na­nie o prze­ni­ka­niu się świa­ta żywych i umar­łych, z dru­giej zaś – głos zabie­ra Sta­rzec, przed­sta­wi­ciel daw­nej epo­ki, nie­uzna­ją­cy tego, co nie­wi­docz­ne gołym okiem. Karu­sia wie­rzy­ła w świat meta­fi­zycz­ny – po śmier­ci uko­cha­ne­go Jasień­ka błą­ka­ła się po wsi, roz­ma­wia­ła i śmia­ła się z uko­cha­nym, któ­re­go obec­ność czu­ła. Dziew­czy­na była jed­nak wyob­co­wa­na. Oto­cze­nie nie rozu­mia­ło jej, uwa­żał za obłą­ka­ną (co mia­ło istot­ne zna­cze­nie, albo­wiem uzna­je się, że to wła­śnie oso­by ucho­dzą­ce za sza­leń­ców mają naj­więk­szy wgląd w to, co nie­do­strze­gal­ne dla...

Zbiór opra­co­wań zagad­nień z puli pytań jaw­nych na matu­rę ust­ną 2025 z języ­ka pol­skie­go pozwo­li Ci jesz­cze lepiej przy­go­to­wać się do egza­mi­nu! W ebo­oku oma­wiam wszyst­kie zagad­nie­nia z „Roman­tycz­no­ści oraz wybra­nych bal­lad Ada­ma Mic­kie­wi­cza” oraz poda­ję kon­tek­sty z innych lek­tur obo­wiąz­ko­wych. Znaj­dziesz tu mię­dzy inny­mi omó­wie­nie tema­tu „Świat ducha a świat rozu­mu” na pod­sta­wie „Roman­tycz­no­ści” oraz wybra­nych bal­lad Ada­ma Mickiewicza.

  • Opracowanie pytań jawnych na maturę ustną 2025 – pełen zestaw 53 lektur

    150,00 VAT
    Dodaj do koszyka
  • Opracowanie pytań na maturę ustną 2025 – „Romantyczność” oraz wybrane ballady Adama Mickiewicza

    4,00 VAT
    Dodaj do koszyka

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Pełne opracowanie poezji Mickiewicza, które są omawiane w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, a w nim: chronologicznie ułożone wiersze, które zostały zinterpretowane, wyjaśniłam ich symbolikę i genezę. Plik ma 10 stron.
Adam Mic­kie­wicz – Poezje (wybór do egza­mi­nu ósmo­kla­si­sty i matu­ry) – Pro­dukt ze skle­pu Baba od polskiego.pdf

Peł­ne opra­co­wa­nie poezji Ada­ma Mic­kie­wi­cza, któ­re są oma­wia­ne w szko­le pod­sta­wo­wej i ponad­pod­sta­wo­wej. Wier­sze zosta­ły uło­żo­ne chro­no­lo­gicz­nie,  zin­ter­pre­to­wa­ne, wyja­śni­łam ich sym­bo­li­kę i gene­zę. Plik ma 10 stron. Znaj­dziesz go w MOIM SKLEPIE

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Chcesz zapisać się na korepetycje?