Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Produkt ze sklepu - Baba od polskiego - Aleksander Fredro - Zemsta
Pro­dukt ze skle­pu – Baba od pol­skie­go – Alek­san­der Fre­dro – Zemsta

Peł­ne opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie „Zemsty” Alek­san­dra Fre­dry (gene­za, czas akcji, język, moty­wy, kon­tek­sty, sym­bo­le, stresz­cze­nie sce­na po sce­nie) ZNAJDZIESZ TEŻMOIM SKLEPIE!

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Wstęp (wprowadzenie):

Zgod­nie z defi­ni­cją Ency­klo­pe­dii PWN intry­ga to „umyśl­ne i skry­te dzia­ła­nie jed­nej posta­ci w celu pokrzy­żo­wa­nia zamia­rów innych posta­ci, zasko­cze­nia ich lub wpro­wa­dze­nia w błąd”. For­tel ma słu­żyć osią­gnię­ciu okre­ślo­nych korzy­ści przez boha­te­rów lite­rac­kich i nie­ko­niecz­nie jest dzia­ła­niem etycz­nym (albo­wiem opie­ra się na kłam­stwie), lecz nie­kie­dy nie da się go unik­nąć. Nale­ży zatem uznać, że intry­ga może być spo­so­bem na osią­gnię­cie celu, choć cza­sa­mi o jej sku­tecz­no­ści decy­du­je przede wszyst­kim szczę­ście, dla­te­go jest to nie­zwy­kle ryzy­kow­ne działanie.

Rozwinięcie („Zemsta”):

O sku­tecz­no­ści intryg naj­le­piej świad­czyć może miło­sna histo­ria Wacła­wa i Kla­ry będą­ca pobocz­nym wąt­kiem „Zemsty” Alek­san­dra Fre­dry. Mło­dzi kochan­ko­wie nie mie­li więk­szych szans na speł­nie­nie swo­ich marzeń o mał­żeń­stwie ze wzglę­du na spór mię­dzy ich rodzi­na­mi. Cze­śnik Rap­tu­sie­wicz (stryj Kla­ry) i Rejent Mil­czek (ojciec Wacła­wa) byli współ­wła­ści­cie­la­mi zam­ku (każ­dy z nich miał pra­wo do poło­wy) i jed­no­cze­śnie nie­zno­śny­mi sąsia­da­mi. Męż­czyź­ni nie prze­pa­da­li za sobą, toczy­li woj­ny nawet o naj­mniej istot­ne spra­wy (takie jak mur, któ­ry Rejent chciał napra­wić, nato­miast Cze­śnik – na złość sąsia­do­wi – doma­gał się, by pozo­stał taki jak wcze­śniej). W takiej sytu­acji dla mło­dych kochan­ków oczy­wi­stym wyda­wa­ło się, że nie dosta­ną zgo­dy na ślub. W sce­nie ogro­do­wej w pierw­szym akcie Wacław nie­śmia­ło zapro­po­no­wał Kla­rze uciecz­kę (rze­ko­me porwa­nie), ta jed­nak odmó­wi­ła sło­wa­mi: „Gdzie mnie zechcesz, znaj­dziesz wszę­dzie / Zawsze two­ją – prócz w nie­sła­wie”. Nie chcia­ła żyć z pięt­nem ucie­ki­nier­ki, liczy­ła się ze zda­niem stry­ja i...

Zbiór opra­co­wań zagad­nień z puli pytań jaw­nych na matu­rę ust­ną 2025 z języ­ka pol­skie­go pozwo­li Ci jesz­cze lepiej przy­go­to­wać się do egza­mi­nu! W ebo­oku oma­wiam wszyst­kie zagad­nie­nia z „Zemsty” oraz poda­ję kon­tek­sty z innych lek­tur obo­wiąz­ko­wych. Znaj­dziesz tu mię­dzy inny­mi omó­wie­nie tema­tu „Intry­ga jako spo­sób na osią­gnię­cie celu” na pod­sta­wie „Zemsty” Alek­san­dra Fredry.

  • Opracowanie pytań jawnych na maturę ustną 2025 – pełen zestaw 53 lektur

    150,00 VAT
    Dodaj do koszyka
  • Opracowanie pytań na maturę ustną 2025 – „Zemsta”

    4,00 VAT
    Dodaj do koszyka

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Produkt ze sklepu - Baba od polskiego - Aleksander Fredro - Zemsta
Pro­dukt ze skle­pu – Baba od pol­skie­go – Alek­san­der Fre­dro – Zemsta

Peł­ne opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie „Zemsty” Alek­san­dra Fre­dry (gene­za, czas akcji, język, moty­wy, kon­tek­sty, sym­bo­le, stresz­cze­nie sce­na po sce­nie) ZNAJDZIESZ TEŻMOIM SKLEPIE!

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Chcesz zapisać się na korepetycje?