Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Produkt ze sklepu - Baba od polskiego - Aleksander Fredro - Zemsta
Pro­dukt ze skle­pu – Baba od pol­skie­go – Alek­san­der Fre­dro – Zemsta

Peł­ne opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie „Zemsty” Alek­san­dra Fre­dry (gene­za, czas akcji, język, moty­wy, kon­tek­sty, sym­bo­le, stresz­cze­nie sce­na po sce­nie) ZNAJDZIESZ TEŻMOIM SKLEPIE!

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Wstęp (wprowadzenie):

Czę­sto mówi się, że zgo­da budu­je, a nie­zgo­da ruj­nu­je. Przy­sło­wie to traf­nie odda­je, jaki wpływ na ludzi ma kon­flikt mię­dzy nimi. Kie­dy dwie oso­by (lub śro­do­wi­ska) toczą spór, zazwy­czaj sytu­acje nie koń­czą się dobrze: poja­wia­ją się napię­te emo­cje, któ­re eska­lu­ją, cze­go skut­kiem może być podej­mo­wa­nie złych decy­zji. Nale­ży zatem uznać, że kon­flik­ty źle wpły­wa­ją nie tyl­ko na ludzi toczą­cych spór, lecz tak­że na ich otoczenie.

Rozwinięcie („Zemsta”):

Alek­san­der Fre­dro w „Zemście” przed­sta­wił histo­rię obra­zu­ją­cą, do cze­go mogą pro­wa­dzić kon­flik­ty mię­dzy ludź­mi. Cze­śnik Rap­tu­sie­wicz i Rejent Mil­czek, współ­wła­ści­cie­le zam­ku i sąsie­dzi z przy­mu­su, nie prze­pa­da­li za sobą do tego stop­nia, że nie­na­wiść przy­sła­nia­ła im miłość do swo­ich pod­opiecz­nych. Wacław (syn Rejen­ta) i Kla­ra (bra­ta­ni­ca Cze­śni­ka) kocha­li się, jed­nak wie­dzie­li, że ich miłość – ze wzglę­du na kon­flikt mię­dzy rodzi­na­mi – jest zaka­za­na. Pra­gnę­li szczę­ścia, lecz sta­li się zakład­ni­ka­mi spo­ru (zarów­no Rap­tu­sie­wicz, jak i Mil­czek nie wyobra­ża­li sobie pojed­na­nia), co poka­zu­je, że kon­flik­ty przede wszyst­kim ude­rza­ją w oso­by postron­ne. Sytu­acja zmu­si­ła bowiem mło­dych kochan­ków do uknu­cia intry­gi: Wacław przed­sta­wił się jako komi­sarz Rejen­ta i pod­dał się Pap­ki­no­wi, aby następ­nie nakło­nić Rap­tu­sie­wi­cza do zgo­dy z Milcz­kiem. Cze­śnik nie zamie­rzał jed­nak nawet słu­chać o moż­li­wym pojed­na­niu, odpo­wie­dział sło­wa­mi: „Wprzó­dy słoń­ce w miej­scu sta­nie! / Wprzó­dy w morzu wyschnie woda, / Nim tu u nas będzie zgo­da”. Mło­dzi kochan­ko­wie nie mie­li spraw­czo­ści, byli cał­ko­wi­cie zależ­ni od widzi­mi­się Cze­śni­ka i Rejen­ta – świad­czą o tym rów­nież dal­sze losy Wacła­wa i Kla­ry, któ­rych mał­żeń­stwo było jedy­nie skut­kiem zemsty. Cere­mo­nia zosta­ła bowiem zor­ga­ni­zo­wa­na pospiesznie...

Zbiór opra­co­wań zagad­nień z puli pytań jaw­nych na matu­rę ust­ną 2025 z języ­ka pol­skie­go pozwo­li Ci jesz­cze lepiej przy­go­to­wać się do egza­mi­nu! W ebo­oku oma­wiam wszyst­kie zagad­nie­nia z „Zemsty” oraz poda­ję kon­tek­sty z innych lek­tur obo­wiąz­ko­wych. Znaj­dziesz tu mię­dzy inny­mi omó­wie­nie tema­tu „Jaki wpływ na ludzi ma kon­flikt mię­dzy nimi?” na pod­sta­wie „Zemsty” Alek­san­dra Fredry.

  • Opracowanie pytań jawnych na maturę ustną 2025 – pełen zestaw 53 lektur

    150,00 VAT
    Dodaj do koszyka
  • Opracowanie pytań na maturę ustną 2025 – „Zemsta”

    4,00 VAT
    Dodaj do koszyka

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Produkt ze sklepu - Baba od polskiego - Aleksander Fredro - Zemsta
Pro­dukt ze skle­pu – Baba od pol­skie­go – Alek­san­der Fre­dro – Zemsta

Peł­ne opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie „Zemsty” Alek­san­dra Fre­dry (gene­za, czas akcji, język, moty­wy, kon­tek­sty, sym­bo­le, stresz­cze­nie sce­na po sce­nie) ZNAJDZIESZ TEŻMOIM SKLEPIE!

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Chcesz zapisać się na korepetycje?