Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Pełne opracowanie poezji Mickiewicza, które są omawiane w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, a w nim: chronologicznie ułożone wiersze, które zostały zinterpretowane, wyjaśniłam ich symbolikę i genezę. Plik ma 10 stron.
Adam Mic­kie­wicz – Poezje (wybór do egza­mi­nu ósmo­kla­si­sty i matu­ry) – Pro­dukt ze skle­pu Baba od polskiego.pdf

Peł­ne opra­co­wa­nie poezji Ada­ma Mic­kie­wi­cza, któ­re są oma­wia­ne w szko­le pod­sta­wo­wej i ponad­pod­sta­wo­wej. Wier­sze zosta­ły uło­żo­ne chro­no­lo­gicz­nie,  zin­ter­pre­to­wa­ne, wyja­śni­łam ich sym­bo­li­kę i gene­zę. Plik ma 10 stron. Znaj­dziesz go w MOIM SKLEPIE

Wstęp (wprowadzenie):

Przy­ro­da, cho­ciaż wyda­je się czę­sto nie­po­zor­nym tłem dzieł lite­rac­kich, któ­re ma jedy­nie ure­al­nić opis świa­ta przed­sta­wio­ne­go, w rze­czy­wi­sto­ści odgry­wa istot­ną rolę w odbio­rze dzie­ła. Zna­cze­nie natu­ry w życiu czło­wie­ka bywa róż­ne: może być ona ręką spra­wie­dli­wo­ści, gdy ludz­kie pra­wo jest opie­sza­łe (to wła­śnie przy­ro­da, kie­ro­wa­na przez siły wyż­sze, pil­nu­je moral­ne­go porząd­ku) albo meta­fi­zycz­ną siłą reagu­ją­cą na emo­cje boha­te­ra i sta­no­wią­cą odzwier­cie­dle­nie uczuć (opi­sy burzy ujaw­nia­ją roz­ter­ki moral­ne i waha­nie nastro­jów posta­ci lite­rac­kiej). Opi­sy natu­ry słu­żą tak­że jesz­cze jed­ne­mu zabie­go­wi – mają one poka­zać, że czło­wiek jest mikro­ko­smo­sem w wiel­kim makro­ko­smo­sie świa­ta. Wszyst­ko prze­mi­ja, a przy­ro­da jest odwiecz­ną potę­gą, trwałością. 

Rozwinięcie („Ballady i romanse”):

To roman­tyzm uczy­nił z przy­ro­dy jed­ną z boha­te­rek lite­rac­kich, tak samo istot­ną, jak dla pozy­ty­wi­stów waż­ny był motyw mia­sta. Już w pierw­szym pol­skim roman­tycz­nym dzie­le „Bal­la­dy i roman­se” ujaw­nio­no moc przy­ro­dy jako orę­dow­nicz­ki spra­wie­dli­wo­ści. W „Świ­te­zian­ce” to pani jezio­ra Świ­teź (napraw­dę wyglą­da­ją­ce­go jak czar­na, zala­na wodą dziu­ra w zie­mi, któ­rą ota­cza­ją gęste lasy, więc przy­pi­sy­wa­no mu rolę magicz­ną) wymie­rza karę za nie­mo­ral­ne postę­po­wa­nie, za brak wier­no­ści – topi ona strzel­ca, bo zła­mał dane jej sło­wo. Przy­ro­da wokół jezio­ra widzia­ła już wie­le i wokół wody w ciem­nym lesie zapew­ne znaj­du­je się o wie­le więcej...

Zbiór opra­co­wań zagad­nień z puli pytań jaw­nych na matu­rę ust­ną 2025 z języ­ka pol­skie­go pozwo­li Ci jesz­cze lepiej przy­go­to­wać się do egza­mi­nu! W ebo­oku oma­wiam wszyst­kie zagad­nie­nia z „Roman­tycz­no­ści oraz wybra­nych bal­lad Ada­ma Mic­kie­wi­cza” oraz poda­ję kon­tek­sty z innych lek­tur obo­wiąz­ko­wych. Znaj­dziesz tu mię­dzy inny­mi omó­wie­nie tema­tu „Jakie zna­cze­nie dla czło­wie­ka ma przy­ro­da?” na pod­sta­wie „Roman­tycz­no­ści” oraz wybra­nych bal­lad Ada­ma Mickiewicza.

  • Opracowanie pytań jawnych na maturę ustną 2025 – pełen zestaw 53 lektur

    150,00 VAT
    Dodaj do koszyka
  • Opracowanie pytań na maturę ustną 2025 – „Romantyczność” oraz wybrane ballady Adama Mickiewicza

    4,00 VAT
    Dodaj do koszyka

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Pełne opracowanie poezji Mickiewicza, które są omawiane w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, a w nim: chronologicznie ułożone wiersze, które zostały zinterpretowane, wyjaśniłam ich symbolikę i genezę. Plik ma 10 stron.
Adam Mic­kie­wicz – Poezje (wybór do egza­mi­nu ósmo­kla­si­sty i matu­ry) – Pro­dukt ze skle­pu Baba od polskiego.pdf

Peł­ne opra­co­wa­nie poezji Ada­ma Mic­kie­wi­cza, któ­re są oma­wia­ne w szko­le pod­sta­wo­wej i ponad­pod­sta­wo­wej. Wier­sze zosta­ły uło­żo­ne chro­no­lo­gicz­nie,  zin­ter­pre­to­wa­ne, wyja­śni­łam ich sym­bo­li­kę i gene­zę. Plik ma 10 stron. Znaj­dziesz go w MOIM SKLEPIE

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Chcesz zapisać się na korepetycje?