Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Wstęp (wprowadzenie):

PRL, czy­li Pol­ska Rzecz­po­spo­li­ta Ludo­wa, to histo­rycz­ne pań­stwo pol­skie ist­nie­ją­ce w latach 1944 – 1989. Pod wzglę­dem poli­tycz­nym Pol­ska w tym okre­sie nie była suwe­ren­na – w peł­ni zale­ża­ła od Związ­ku Radziec­kie­go – i nale­ża­ła do blo­ku wschod­nie­go (pod przy­wódz­twem ZSRR), co wpły­wa­ło na sytu­ację gospo­dar­czą. Kraj odcię­ty od Zacho­du był pogrą­żo­ny w sza­ro­ści i mara­zmie, a jego miesz­kań­cy cier­pie­li bie­dę (dość powie­dzieć, że czę­sto skle­po­we pół­ki świe­ci­ły pust­ka­mi). Moż­na zatem powie­dzieć, że realia PRL‑u były uza­leż­nio­ne od sytu­acji gospo­dar­czej i poli­tycz­nej. Z jed­nej stro­ny bie­da i sza­rość, z dru­giej zaś repre­sje i prze­śla­do­wa­nia opo­zy­cjo­ni­stów – to wszyst­ko zło­ży­ło się na obraz komu­ni­stycz­nej Pol­ski i w taki spo­sób wła­śnie arty­ści przed­sta­wia­ją ją w swo­ich utworach.

Rozwinięcie („Madame”):

Anto­ni Libe­ra w powie­ści „Mada­me” sku­pił się przede wszyst­kim na przed­sta­wie­niu sza­ro­ści PRL‑u, uka­za­niu byle­ja­ko­ści, któ­ra kon­tra­sto­wa­ła z kolo­ro­wym, rado­snym życiem na zacho­dzie Euro­py. Rze­czy­wi­stość Pol­ski w okre­sie komu­ni­zmu uka­za­no z per­spek­ty­wy mło­de­go czło­wie­ka, matu­rzy­sty (nie­zna­ne­go z imie­nia i nazwi­ska). Głów­ny boha­ter dora­stał w świe­cie peł­nym byle­ja­ko­ści i sza­rzy­zny. Chciał od nie­go uciec, dla­te­go podej­mo­wał licz­ne pró­by – był akto­rem w szkol­nej gru­pie teatral­nej, zało­żył nawet zespół jaz­zo­wy, jed­nak nija­kość dobi­ła go do tego stop­nia, że popadł on w melan­cho­lię. Wyzwo­le­niem były jedy­nie sza­chy, muzy­ka, lite­ra­tu­ra i teatr – to w świe­cie nauki i kul­tu­ry sta­rał się on zna­leźć odskocz­nię, jed­nak wyda­je się, że chciał on wię­cej niż to moż­li­we, nawet jako nagro­dę w kon­kur­sie otrzy­mał niskiej jako­ści zega­rek pro­duk­cji NRD...

Zbiór opra­co­wań zagad­nień z puli pytań jaw­nych na matu­rę ust­ną 2025 z języ­ka pol­skie­go pozwo­li Ci jesz­cze lepiej przy­go­to­wać się do egza­mi­nu! W ebo­oku oma­wiam wszyst­kie zagad­nie­nia z „Mada­me” oraz poda­ję kon­tek­sty z innych lek­tur obo­wiąz­ko­wych. Znaj­dziesz tu mię­dzy inny­mi omó­wie­nie tema­tu „Jak twór­cy uka­zu­ją realia PRL‑u?” na pod­sta­wie „Mada­me” Anto­nie­go Libery.

  • Opracowanie pytań jawnych na maturę ustną 2025 – pełen zestaw 53 lektur

    150,00 VAT
    Dodaj do koszyka
  • Opracowanie pytań na maturę ustną 2025 – „Madame”

    6,00 VAT
    Dodaj do koszyka

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Peł­ne opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie “Mada­me” Anto­nie­go Libe­ry (czas akcji, miej­sce akcji, boha­te­ro­wie, język, moty­wy, kon­tek­sty) znaj­dziesz w moim skle­pie jedy­nie za 5 zł!

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Chcesz zapisać się na korepetycje?