Tag: Madame

Antoni Libera – Madame

Peł­ne omó­wie­nie, opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie lektury. 

Sztuka jako narzędzie porozumienia między ludźmi. Omów zagadnienie na podstawie Madame Antoniego Libery. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Omó­wie­nie pyta­nia jaw­ne­go na matu­rę ust­ną 2025 z języ­ka polskiego.

Rola autorytetu w kształtowaniu postaw młodych ludzi. Omów zagadnienie na podstawie Madame Antoniego Libery. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Omó­wie­nie pyta­nia jaw­ne­go na matu­rę ust­ną 2025 z języ­ka polskiego.

Jak twórcy ukazują realia PRL‑u? Omów zagadnienie na podstawie Madame Antoniego Libery. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Omó­wie­nie pyta­nia jaw­ne­go na matu­rę ust­ną 2025 z języ­ka polskiego.

Matura ustna – zagadnienia z „Madame” z omówieniem – pytania jawne na 2025

Opra­co­wa­nie pytań jaw­nych doty­czą­cych „Mada­me” na matu­rę ust­ną z języ­ka pol­skie­go 2025 + peł­na lista pytań archiwalnych.

error: Chcesz pobrać treść? Zapraszam do www.babaodpolskiego.pl/sklep