Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Powieść Anto­nie­go Libe­ry „Mada­me” obo­wią­zu­je w cało­ści – więc nie wystar­czy zna­jo­mość wybra­nych frag­men­tów. Lek­tu­ra nie poja­wi się jed­nak na matu­rze w 2024 – będzie obo­wią­zy­wać dopie­ro od 2025. Na tej stro­nie znaj­dziesz wszyst­kie zagad­nie­nia z listy pytań jaw­nych doty­czą­ce „Mada­me” na 2025 oraz pyta­nia archiwalne. 

 • Opracowanie pytań jawnych na maturę ustną 2025 – pełen zestaw 53 lektur

  150,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2025 – „Madame”

  6,00 VAT
  Dodaj do koszyka

Pytania archiwalne

Matura 2023 – pytania dotyczące „Madame”:

 1. Rola auto­ry­te­tu w kształ­to­wa­niu postaw mło­dych ludzi. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Mada­me Anto­nie­go Libe­ry. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 2. Realia epo­ki PRL‑u i spo­so­by ich uka­za­nia w lite­ra­tu­rze. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Mada­me Anto­nie­go Libe­ry. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 3. Sztu­ka jako narzę­dzie poro­zu­mie­nia mię­dzy ludź­mi. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Mada­me Anto­nie­go Libe­ry. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 4. Lite­rac­ki por­tret kobie­ty. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Mada­me Anto­nie­go Libe­ry. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 5. Praw­da i legen­da jako dwa spo­so­by uka­za­nia wyda­rzeń w powie­ści. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Mada­me Anto­nie­go Libe­ry. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 6. Kre­acja boha­te­ra jako obraz „przy­gód czło­wie­ka myślą­ce­go”. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Mada­me Anto­nie­go Libe­ry. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Peł­ne opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie “Mada­me” Anto­nie­go Libe­ry (czas akcji, miej­sce akcji, boha­te­ro­wie, język, moty­wy, kon­tek­sty) znaj­dziesz w moim skle­pie jedy­nie za 5 zł!

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Chcesz zapisać się na korepetycje?