Powieść Józe­fa Mac­kie­wi­cza „Dro­ga doni­kąd” to opo­wieść o sowiec­kiej oku­pa­cji Litwy i tru­dach, z jaki­mi wią­za­ło się życie pod oku­pa­cją ZSRR. Jeże­li nie do koń­ca wiesz, jak zin­ter­pre­to­wać powieść (albo po pro­stu szu­kasz omó­wie­nia pytań jaw­nych z „Dro­gi doni­kąd”), poni­żej znaj­dziesz to, cze­go potrze­bu­jesz. Lek­tu­ra jest oma­wia­na we frag­men­tach, dla­te­go nie musisz znać jej od A do Z. Zapo­znaj się z opra­co­wa­nia­mi zagad­nień na matu­rę 2025! 

 • Opracowanie pytań jawnych na maturę ustną 2025 – pełen zestaw 53 lektur

  150,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2025 – „Droga donikąd”

  2,00 VAT
  Dodaj do koszyka

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Produkt ze sklepu - Baba od polskiego opracowanie i streszczenie, Droga donikąd, Józef Mackiewicz
Pro­dukt ze skle­pu – Baba od pol­skie­go opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie, Dro­ga doni­kąd, Józef Mackiewicz

Peł­ne opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie “Dro­gi doni­kąd” Józe­fa Mac­kie­wi­cza (czas akcji, miej­sce akcji, boha­te­ro­wie, język, moty­wy, kon­tek­sty) znaj­dziesz w moim skle­pie jedy­nie za 5 zł!

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Chcesz zapisać się na korepetycje?

Pytania archiwalne

Matura 2023 – pytania dotyczące „Drogi donikąd”:

 1. Zagła­da pol­skich kre­sów pod­czas oku­pa­cji sowiec­kiej. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie zna­nych Ci frag­men­tów Dro­gi doni­kąd Józe­fa Mac­kie­wi­cza. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 2. Pisarz jako świa­dek histo­rii. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie zna­nych Ci frag­men­tów Dro­gi doni­kąd Józe­fa Mac­kie­wi­cza. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 3. Lite­rac­ka pole­mi­ka ze ste­reo­ty­pa­mi zbio­ro­wych wyobra­żeń o histo­rii. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie zna­nych Ci frag­men­tów Dro­gi doni­kąd Józe­fa Mac­kie­wi­cza. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 4. Lite­ra­tu­ra o nisz­cze­niu życia jed­no­stek i naro­dów. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie zna­nych Ci frag­men­tów Dro­gi doni­kąd Józe­fa Mac­kie­wi­cza. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Produkt ze sklepu - Baba od polskiego opracowanie i streszczenie, Droga donikąd, Józef Mackiewicz
Pro­dukt ze skle­pu – Baba od pol­skie­go opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie, Dro­ga doni­kąd, Józef Mackiewicz

Peł­ne opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie “Dro­gi doni­kąd” Józe­fa Mac­kie­wi­cza (czas akcji, miej­sce akcji, boha­te­ro­wie, język, moty­wy, kon­tek­sty) znaj­dziesz w moim skle­pie jedy­nie za 5 zł!

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Chcesz zapisać się na korepetycje?